Мastercard Business кредитна картичка

Бизнис картичка со можност за плаќање на обврските на рати или во целост.

Карактеристики

Mastercard Business кредитната картичка е картичка која гласи на име на правно лице. Mожат да ја користат повеќе вработени за подмирување на секојдневни службени трошоци, деловни патувања во земјата и во странство или пак за подигнување готовина. Преку Mastercard Business кредитната картичка се користат средства од одобрениот кредитен лимит или од сопствени уплатени средства. Картичката не е директно поврзана со трансакциската сметка на правното лице.

Наменета е за фирми, претпријатија и институции кои имаат потреба од сигурен и едноставен начин на плаќање за службени потреби на своите вработени.

 • Можност за отплата на обврските на 6 рати за износи над 3.000 МКД
 • Грејс период до 45 дена
 • Безготовинско плаќање во земјата и странство
 • Подигање готовина на сите банкомати каде е истакнат знакот на MasterCard®
 • Можност за плаќање на обврските преку траен налог или НЛБ ПроКлик - електронско банкарство
 • Дневен лимит за подигање готовина дo 250.000 МКД
 • Дневен лимит за плаќање на продажни места до 250.000 МКД

 

Каматна стапка

 • Пасивна каматна стапка по видување: 0,01%
 • Активна каматна стапка до лимит: 11,25% за нeтрговци, 14% за трговци

  *Благајнички записи + 8-10 процентни поени варијабилна за целиот период
  Договорно зголемена активна каматна стапка на неплатен дел од минимален износ за плаќање – Благајнички записи + 8-10 процентни поени варијабилна за целиот период

Членарина

 • Годишна членарина за картички без кредитен лимит: 600 МКД
 • Годишна членарина за картички со кредитен лимит: 3.000 МКД за првоиздадената картичка и 600 МКД за секоја наредна издадена картичка 

Трошок за апликација

300 МКД (за првоиздадената картичка)