Ажурирајте ги Вашите лични податоци во НЛБ Банка, електронски, без посета на експозитура

Како да ги ажурирате Вашите лични податоци?

Вашите податоци можете да ги ажурирате брзо и едноставно, електронски, без потреба од посета на експозитура.

Со внес на Вашиот ЕМБГ и мобилен телефон ќе добиете еднократна лозика (OTP - One Time Password) преку СМС порака, која треба да ја внесете за да продолжите со промена на податоците.

Откако ќе ги ажурирате податоците, истите ќе бидат евидентирани во Банката, а ќе бидат видливи на веб страницата на Банката во текот на следниот ден.

Кликнете на портокаловото копче за да ги ажурирате Вашите податоци:

Ажирирајте лични податоци