Детско штедење

Детското штедење е наменето за сите кои сакаат да штедат за посигурна иднина на своите деца, наменето за најмалите па се до 18 години.

Карактеристики

  • Валута: МКД, ЕУР, УСД, ЦХФ
  • Рок на орочување: по видување, 3, 6, 12, 24, 36, 48 и 60 месеци
  • Минимален влог: 2.500 МКД / 50 ЕУР
  • Исплата на камата: месечно или рочно (за ависта депозит – на крајот на годината)
  • Каматни стапки: номинални, променливи
  • Склучување на договор: во сите експозитури на НЛБ Банка
  • Документ за идентификација: лична карта или пасош на законскиот застапник и извод од матична книга на родените на штедачот (малолетното лице)

Каматни стапки

МКДЕУРУСДЦХФ
По видување 0,01% 0,01% 0,01% 0,01%
3 месеци 0,10% 0,03% 0,04% 0,01%
6 месеци 0,50% 0,15% 0,05% 0,01%
12 месеци 1,30% 0,40% 0,10% 0,01%
24 месеци 2,40% 0.90% 0,20%
36 месеци 2,80% 1,20% 0,36%
48 месеци 3,00% 1,40%
60 месеци 3,20% 1,60%

*Каматните стапки се со важност од 15.01.2017 година.

**Каматните стапки се на годишно ниво и се променливи согласно Одлуката за каматни стапки на НЛБ Банка АД Скопје.

Преглед на каматни стапки за сите депозити на физички лица