Кобрендирани бизнис картички 

Основни информации

НЛБ Банка издава бизнис кобрендирани картички во соработка со следните кобрендинг партнери: Еуро Табак ДОО Скопје, Гемак Траде ДООЕЛ Скопје, Тобако - Скопје, Пекабеско АД Скопје, Експанда ДООЕЛ Скопје и Табако Промет БМ ДООЕЛ Валандово. Со нив можете да добиете бројни придобивки во зависност од договорената соработка помеѓу Банката и кобрендинг партнерот.

Кобрендираните картички се за правни лица - малопродажни места (трговци) кои се  клиенти на кобрендинг партнерот и кои набавуваат стоки и услуги од неговиот асортиман.

  • Безготовинско одложено плаќање на обрските кон добавувачите
  • Без камата за навремено подмирување на доспеаните обврски
  • Плаќање на обврските со траен налог или НЛБ ПроКлик
  • Картичката важи исклучиво за плаќања кон соодветниот добавувач – кобрендинг партнер на Банката
  • Грејс период до 45 дена

 

Годишна каматна стапка: Благајнички записи + 8-10 процентни поени варијабилна за целиот период . Договорно зголемена активна каматна стапка на неплатен дел од минимален износ за плаќање – Благајнички записи + 8-10 процентни поени варијабилна за целиот период

Годишна членарина: 600 МКД за една картичка

Трошок по трансакција: 10 МКД

Трошок за апликација: 300 МКД (за првоиздадената картичка)