Пакет за компании - инвеститори во фотонапонски централи

Што вклучува Пакетот за компании инвеститори во фотонапонски централи?

Вид на услугаПоволности
Долгорочен кредит –максимум 120 месеци
Лимит на трансакциска сметка (overdraft) Без провизија за одобрување за првата година
Повластена провизија за денарски гаранции 


0,1% месечно, мин 1.500,-мкд

Mastercard Business дебитната картичка
Visa Business револвинг картичкa – основна и дополнителни картички

Без трошок за апликација и чланарина за првата година

Долгорочен денарски кредит за инвестициони проекти во фотонапонски централи

Намена

Долгорочен денарски кредит за инвестициски проекти во фотонапонски централи

Валута

Денарски кредит

Годишни каматна стапка

Висината на каматната стапка зависи од бонитетот на компанијата, видот и квалитетот на понуденото обезбедување, кредитната историја и уредноста во подмирување на обврските (променлива каматна стапка поврзана со НРКС)

Рок на отплата

До 120 месеци со 12 месеци грејс период

Манипулативен трошок

До 0,75% еднократно, мин 5.000,00 мкд, макс 120.000,00 мкд

Провизија за водење

0,25% годишно

Начин на отплата

Месечни рати  

Обезбедување

МНА и хипотека на недвижен имот и/или залог на подвижни предмети

Сопствено учество

25% од  целокупната вредност на инвестицијата