НЛБ Станбен haPPy

Аплицирајте за НЛБ Станбените кредити до 30.9.2021 година без трошоци за одобрување и без трошоци за проценка!

 

 

Максимален износ

До 10.000 ЕУР

Годишна каматна стапка

6 процентни поени + шестмесечен Еурибор, варијабилна годишна каматна стапка, но не помалку од 6% (СВТ* 6,68%)

Каматна стапка согласно Уредба за примена на Законот за облигационите односи за време на вонредна состојба
3,525 процентни поени + 6м Еурибор***

Рок и начин на отплата

До 120 месеци 

Услов

Вработени во компании и институции прифатливи за Банката

Исполнет услов за кредитоспособност

 

Обезбедување

- Солемнизација - потврда на договор за кредит на нотар

- Tраен налог за наплата на обврски по кредит

БЕЗ МЕНИЦИ

Намена

Наменска-контролорана исплатата врз основа на добиена фактура/и-профактура/и

  1. Енергетска ефикасност:

-       Подобрување на термо-изолацијата на домот (ѕидна, подна, покривна, фасадна)

-       Поставување на нови-енергетски ефикасни прозорци и врати

-       Системи за користње на соларна енергија или на геотермални и подземни води за греење / ладење

-       Промена на грејни/разладни тела и на котли/пумпи за централно греење/ладење

-       Вградување или промена на термостатски вентили на грејни/разладни тела

2. Купување на гаражен простор

3. Реновирање и уредување на стан/куќа

 * 6.35% СВТ за износ на кредит од 10.000 ЕУР, каматна стапка 6% варијабилна годишна каматна стапка за цел период, рок на отплата 120 месеци, манипулативен трошок 0%, трошок за апликација од 900 МКД, и трошок за полиса од незгоди 500 МКД годишно за период еднаков на рокот на отплата на кредитот
**Каматната стапка е варијабилна, пресметана како збир од 6 (шестмесечен) ЕУРИБОР и фиксен додаток на годишно ниво. Официјални извори за објава на ЕУРИБОР стапките се European Monney Market Institute(EMMI), Globar Rate Set Systems LTD(GRSS), Thomson Reuters и останати овластени обезбедувачи на услуги од EMMI. Доколку стапката на  Еурибор има вредност под нула, ќе се смета дека изнесува нула. Усогласувањето на каматната стапка ќе се врши на шестмесечна основа и тоа на 1 јануари и на 1 јули секоја година согласно стапката на 6 (шестмесечниот) ЕУРИБОР кој што е важечки на последниот ден од претходното полугодие (31.12, односно 30.06). 

Трошоци

Манипулативен трошок: БЕЗ ТРОШОЦИ ЗА ОДОБРУВАЊЕ ДО 30 СЕПТЕМВРИ !

  • За приматели на плата преку НЛБ Банка: 1,25% еднократна провизија, минимум 1.000 МКД

    За неприматели на плата преку НЛБ Банка: 1,5% еднократна провизија, минимум 2.000 МКД 

Трошок за апликација:

  • 700 МКД 

Трошок за полиса од незгода од Сава осигурување:

  • 1.000 МКД годишно за период еднаков на рокот на отплата на кредитот (износот е променлив согласно Договорот за повеќегодишно осигурување склучен помеѓу Корисникот на кредит и осигурителното друштво Сава осигурување)

Без трошоци за предвремена отплата


Потребни документи

Апликација за ЕНЕРГО кредит