Деловен објект Деловен простор - фабрика за бентонитОсновни податоци

Имотен лист695 КО Гиновци
ТипДеловен објект
ГрадКрива Паланка
Година на изградба1970
Површина на недвижност2.168 m2
НаменаПродажба
Метод на продажбаВо извршна и стечајна постапка
Цена16.865.822 МКД


Деловниот простор - фабрика за бентонит е лоциран на КП833 во непосредна близина на село Гиновци, Крива Паланка и парк ресторан Гиновци. Недвижниот имот претставува повеќе деловни повеќекатници во близина на урбанизирана населба во поширокото подрачје на селото, комунално, инфраструктурно, партерно и хортикултурно опремена. Деловниот простор е составен од производни погони, хали со магацини и административни делови. Конструкцијата е армирано бетонска, а исто така и инфраструктурите за топлинска дистрибуција се присутни.

Деловниот простор се состои од неколку објекти со следниве површини:

- Објект 15 - ПР=604м2,К1=51м2

- Објект 16 - ПР=65м2

- Објект 17 - ПР=69м2

- Објект 18 - ПР=345м2

- Објект 19 - ПР=137м2

- Објект 20 - ПР=139м2

- Објект  6 -  ПР=59м2

- Објект 21 - ПР=126м2,К1=151м2

- Објект 22 - ПР=246м2

- Објект 24 - ПР=14м2

- Објект 25 - ПР=155м2

- Објект 28 - ПР=7м2

Вкупна површина на објектите изнесува 2168м2.

Прва усна јавна продажба ќе се одржи на ден 14.02.2019 година во 12:00 часот во просториите на Извршител Снежана Андреевска на бул.Кузман Јосифовски Питу бр.28/5-11, Скопје (02/2463-026).

Почетната вредност на недвижноста, е утврдена со заклучок на вкупен износ од 274.241,00 ЕУР  во денарска противвредност сметано по среден курс на НБРМ на денот на продажбата.

  • Во делот од недвижностите има интегрирани машини и опрема - производствен погон за бетонитска руда и истите се во функционална целина со недвижноста. Вкупната вредност на опремата изнесува 633.576,00 ЕУР.

Прва усна јавна продажба на подвижните предмети ќе се одржи на ден 14.02.2019 год. во 13:00 часот во просториите на Извршител Снежана Андреевска на бул.Кузман Јосифовски Питу бр.28/5-11,Скопје.Print
Служба за наплата на проблематични пласмани и управување со преземен имот


02/5100-38202/5100-860

02/5100-955 02-5100-832

02/5100-863 02/5100-676

Маил: ProdazbaNaImot@nlb.mk

Испрати