Деловен објект Деловни просторииОсновни податоци

Имотен лист3966, КО Маџари
ТипДеловен објект
ГрадСкопје
Година на изградба2008
Површина на недвижност1.699 m2
НаменаПродажба
Метод на продажбаВо извршна и стечајна постапка
Цена36.952.583 МКД


Деловниот објект се наоѓа во поширокото подрачје на Скопје, во нецелосно урбанизирана населба Маџари (локалитет Кванташки пазар), сообраќајно поврзан, во близина на градски и регионални сообраќајници. Локалитетот е изграден доминантно со стопански објекти (Индустриска зона со магацини и производни простории), а во поширокото опкружување има неурбанизирана станбена населба. Комунално е елементарно опремен со градската инфраструктура (електрична струја, водовод, канализација, сообраќајници). Објектoт е изведен и функционира како слободностоечки објект во дворно место.

Објектот е современа комбинирана армиранобетонска и челична асеизмичка градба со катност По+П+1+Пк. Средишниот дел е хала - производен погон - печатница, анексот од задната страна на приземјето е магацин а на катот канцеларии со придружни содржини, а анексот од предната страна има подрум со намена гаражи, приземје со намена дел гаражи и дел администрација и кат и подкровје со намена администрација со придружни содржини. Големата просторија - хала била со намена печатница, останатиот дел администрација - канцеларии, санитарии, помошни и придружни содржини.

Вкупната површина на деловните простории, објект 1, влез 1 изнесува 1.699м2:

- Б4, деловни простории, објект 1, влез 1,                                                          

- подрум, гаража, кп 2484 со површина 191м2,

- приземје, гаража, кп 2484 со површина 89м2,

- приземје, хала, кп 2484 со површина 1.122м2,

- кат 1, канцеларии, кп 2484 со површина 297м2

- дворно место со површина од 236м2

- земјиште под зграда 1 со површина од 1.343м2

Почетната вредност на недвижноста изнесува 600.855,00 еур.

Контакт телефон 075/328-676 075/455-636Print
Служба за наплата на проблематични пласмани и управување со преземен имот


02/5100-38202/5100-860

02/5100-955 02-5100-832

02/5100-863 02/5100-676

Маил: ProdazbaNaImot@nlb.mk

Испрати