Земјиште ЗемјиштеОсновни податоци

Имотен лист168, КО Двориште
ТипЗемјиште
ГрадБерово
Површина на земјиште6.849 m2
НаменаПродажба
Метод на продажбаВо извршна и стечајна постапка
Цена200.904 МКД


Земјоделско земјиште од катастарска култура шума кое лежи на КП бр.2580, план 028, скица 069, викано место ,, Долни буков крак,, - шума, класа 3, кат.кул.17000, класа 3. Оддалеченост од селото Двориште и последните куќи во истото одалечено 500-600м. Сообраќајниот пристап - се работи за една единствена површина со еден мал дел допрена до патека, неасфалтирана. Состојбата на плацот - не е ограден. Инфраструктурните погодности се со струја, вода како и главната сообраќајница е на подалеку од 500-1000м.

Вкупната површина на земјиштето е 6849м2.

Моменталната продажна вредност на недвижноста изнесува 200.904,00 денари.

Контакт телефон 075/455-631

 Print
Служба за наплата на проблематични пласмани и управување со преземен имот


02/5100-38202/5100-860

02/5100-955 02-5100-832

02/5100-863 02/5100-676

Маил: ProdazbaNaImot@nlb.mk

Испрати