Земјиште Земјоделско земјиштеОсновни податоци

Имотен листИЛ 2823, ИЛ 819, КО Могила - вон г.р
ТипЗемјиште
ГрадБитола
Површина на земјиште29.195 m2
НаменаПродажба
Метод на продажбаВо извршна и стечајна постапка
Цена1.263.940 МКД


Земјоделско земјиште кое што се води на ИЛ 2823 и ИЛ 819, КО Могила вон - г.р со следниве карактеристики:

ИЛ 2823, КО Могила вон-г.р со сите припадоци, прирастоци, доградби и надградби:

-КП 1594, викано место Агојца, катастарска култура н, класа 1 со површина од 2.148 м2, со почетна цена за продажба од 114.560,00 денари

-КП 1770, викано место Висој, катастарска култура н, класа 4 со површина од 1.987 м2, со почетна цена за продажба од 66.233,00 денари

-КП 1771, викано место Висој, катастарска култура лз, класа 3 со површина од 1.464 м2, со почетна цена за продажба од 58.560,00 денари

-КП 1964, викано место Крушки, катастарска култура н, класа 2 со површина од 11.338 м2, со почетна цена за продажба од 529.107,00 денари

-КП 516, дел 3 викано место Габабара, катастарска култура н, класа 4 со површина од 5.067 м2, со почетна цена за продажба од 168.900,00 денари

-КП 557, викано место Габабара, катастарска култура н, класа 4 со површина од 2.535 м2, со почетна цена за продажба од 84.500,00 денари

ИЛ 819, КО Могила вон-г.р со сите припадоци, прирастоци, доградби и надградби:

-КП 1447, викано место Меѓу канал, катастарска култура 11000, класа 1 со површина од 4.188 м2, со почетна цена за продажба од 223.360,00 денари

-КП 3483, дел 12 викано место Попојца, катастарска култура 11000, класа 3 со површина од 468 м2, со почетна цена за продажба од 18.720,00 денари

Моменталната продажна цена изнесува 1.263.940,00 мкд.Print
Служба за наплата на проблематични пласмани и управување со преземен имот


02/5100-38202/5100-860

02/5100-955 02-5100-832

02/5100-863 02/5100-676

Маил: ProdazbaNaImot@nlb.mk

Испрати