Земјиште Земјоделско земјиштеОсновни податоци

Имотен листИЛ 2823, ИЛ 819, КО Могила - вон г.р
ТипЗемјиште
ГрадБитола
Површина на земјиште29.195 m2
НаменаТековни продажби
Метод на продажбаВо извршна и стечајна постапка
Цена1.263.940 МКД


Земјоделско земјиште кое што се води на ИЛ 2823 и ИЛ 819, КО Могила вон - г.р со следниве карактеристики:

ИЛ 2823, КО Могила вон-г.р со сите припадоци, прирастоци, доградби и надградби:

-КП 1594, викано место Агојца, катастарска култура н, класа 1 со површина од 2.148 м2, со почетна цена за продажба од 114.560,00 денари

-КП 1770, викано место Висој, катастарска култура н, класа 4 со површина од 1.987 м2, со почетна цена за продажба од 66.233,00 денари

-КП 1771, викано место Висој, катастарска култура лз, класа 3 со површина од 1.464 м2, со почетна цена за продажба од 58.560,00 денари

-КП 1964, викано место Крушки, катастарска култура н, класа 2 со површина од 11.338 м2, со почетна цена за продажба од 529.107,00 денари

-КП 516, дел 3 викано место Габабара, катастарска култура н, класа 4 со површина од 5.067 м2, со почетна цена за продажба од 168.900,00 денари

-КП 557, викано место Габабара, катастарска култура н, класа 4 со површина од 2.535 м2, со почетна цена за продажба од 84.500,00 денари

ИЛ 819, КО Могила вон-г.р со сите припадоци, прирастоци, доградби и надградби:

-КП 1447, викано место Меѓу канал, катастарска култура 11000, класа 1 со површина од 4.188 м2, со почетна цена за продажба од 223.360,00 денари

-КП 3483, дел 12 викано место Попојца, катастарска култура 11000, класа 3 со површина од 468 м2, со почетна цена за продажба од 18.720,00 денари

Продажбата ќе се одржи на ден 31.05.2019 година во 11 часот во просториите на извршител Николина Иванова во Битола на ул.Железничка бб (тел.047/231-830)Print
Служба за наплата на проблематични пласмани и управување со преземен имот


02/5100-38202/5100-860

02/5100-955 02-5100-832

02/5100-863 02/5100-676

Маил: ProdazbaNaImot@nlb.mk

Испрати