Подвижни предмети



Основни податоци



Во извршна постапка се продаваат следниве подвижни предмети:

1.ВЛ IVECO, тип 440, сила на мотор 316/10308, година на производство 2000 година со утврдена вредност од 233.700,00 денари.

 2.ВЛ IVECO, тип 440, сила на мотор 316/10308, година на производство 2000 година со утврдена вредност од 233.700,00 денари.

 3.ВЛ IVECO, тип 440 Е 39, сила на мотор 287/10308, година на производство 2001 година со утврдена вредност од 258.300,00 денари.

 4.ВЛ IVECO, тип 440 Е 43, сила на мотор 316/10308, година на производство 2001 година со утврдена вредност од 252.150,00 денари.

 5.ВЛ IVECO, тип 440, сила на мотор 316/10308, година на производство 2000 година со утврдена вредност од 233.700,00 денари.

 6.ВЛ IVECO, тип 440, сила на мотор 316/10308, година на производство 2000 година со утврдена вредност од 221.400,00 денари.

 7.ВЛ IVECO, тип 440, сила на мотор 316/10308, година на производство 1999 година со утврдена вредност од 221.400,00 денари.

 8.ВЛ IVECO, тип 440, сила на мотор 316/10308, година на производство 2001 година со утврдена вредност од 246.000,00 денари.

 9.ВЛ IVECO, тип 440 CURSOR, сила на мотор 316/10308, година на производство 2001 година со утврдена вредност од 264.450,00 денари.

 



Print








Служба за наплата на проблематични пласмани и управување со преземен имот


02/5100-38202/5100-860

02/5100-955 02-5100-832

02/5100-863 02/5100-676

Маил: ProdazbaNaImot@nlb.mk





Испрати