Деловен објект Деловен објект – бензинска пумпаОсновни податоци

Имотен листИЛ 1517, КО Негорци
ТипДеловен објект
ГрадГевгелија
Година на изградба2005
Површина на недвижност60 m2
НаменаПродажба
Метод на продажбаВо извршна и стечајна постапка


Деловниот објект – бензинска пумпа е покрај локален пат Гевгелија – Негорци пред влезот во селото. Поврзаноста со останатиот дел од градот од јавен интерес е добро решен.

На лице место објектот е приземен и функционално содржи продавница, канцеларија, магацин, чајна кујна и санитарен јазол (влез 1). Влез 2 и влез 3 се магацински простори.

Функционални карактеристики на деловниот објект:

Во Имотен лист бр.1517 за КО Негорци, КП бр.3890/3, зграда 1, влез 1, приземје 43 м2, влез 2, приземје 10 м2, влез 3, приземје 7 м2. Вкупна површина од 60 м2.

Во Имотен лист бр.1517 за КО Негорци, КП бр.3890/3 е запишана со површина од 2301 м2 од кои 178 м2 земјиште под зграда 1 и 2123 м2 нива трета класа.

Опрема:

- Апарат за точење гориво - производител: Tokheim, тип/модел: Quantium T Z-05-018-M, година производство: 2003

- Апарат за полнење плин - производител: Tokheim, тип/модел: Quantum 300 T, година прозиводство: 2004

- Резервоари за нафтени деривати - производител: Dimce Banjarot, тип/модел: R-381, година производство: 2004

- Настрешница на бензинска пумпа - производител: Карпош Скопје, тип/модел: 8x11x6, година производство: 2004

Моменталната продажна цена не е утврдена.

Контакт телефон - 075/455-634 и 075/455-637Print
Служба за наплата на проблематични пласмани и управување со преземен имот


02/5100-38202/5100-860

02/5100-955 02-5100-832

02/5100-863 02/5100-676

Маил: ProdazbaNaImot@nlb.mk

Испрати