Деловен објект Деловен простор и земјиштеОсновни податоци

Имотен листИЛ 3639 КО Илинден
ТипДеловен објект
ГрадСкопје
НаменаПродажба
Метод на продажбаВо извршна и стечајна постапка


Деловниот простор - администрацијата е приземна со еден главен влез до кој се доаѓа со надворешни скали и содржи влез ходник во кој има приемен пулт за странки, три канцеларии, една заедничка просторија, една архива и тоалет со предпростор.

Стовариштето за деривати катастарски се наоѓа во Општина Илинден. Се наоѓа во близина на автопатот М4. Има добри комуникациски врски и јавна инфраструктура.

Функционални карактеристики на објектот

- КП 1281/1 од 186м2 и земјиште од 3409м2, земјиште на КП 1302/3 со површина од 1.801 м2, 10 резервоари на КП 1281/1 со вкупен волумен од 960м3 и 2 подземни резервоари на КП 1302/3 со волумен од 200м3 согласно ИЛ 3639, КО Илинден

Опрема:

- Апарат за точење гориво, 8 пиштоли - производител: Tokheim, тип/модел: Quantium T (Z-05-27), година на производство: 2004

- Апарат за полнење плин - производител: Tokheim, тип/модел: BE:2937-B-04 (MK-03-05-00139), година на производство: 2004

- Електронски показен уред - производител: Alfons Haar, тип/модел: ELZ B LE0 (QEO), година на производство 2006

- Принтер (за електронски покажувач) - производител: EPSON, тип/модел: DI 3 A, година на производство 2004

- Настрешница на бензинска пумпа – производител Dimce Banjarot, тип/модел: 160 м2 (8x10x6), година на производство 2004

- Апарат за точење на ТНГ со два пиштоли – производител: Schwelm- Германија, тип/модел: LPG – 304, година на производство  - 2009

- Дизел агрегат со командна табла и дневен резервоар за нафта – производител: Rade Koncar, тип/модел: 4S 280 1465-4-MC,

- Колска вага- производител: Srbija (Makmera), тип/модел: 50Т (ТS 1100), година производство - 2007

Моменталната продажна цена не е утврдена.

Контакт телефон 075/455-634 и 075/455-637  Print
Служба за наплата на проблематични пласмани и управување со преземен имот


02/5100-38202/5100-860

02/5100-955 02-5100-832

02/5100-863 02/5100-676

Маил: ProdazbaNaImot@nlb.mk

Испрати