ВозилоОсновни податоциПатничко моторно возило - марка KIA, тип - PICANTO, сина боја, година на производство 2009, сила во KW 45.6, зафатнина на мотор: 999cm3.

Повторена Втора продажба со усно јавно наддавање  е со почетна вредност од 1.400,00 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата на ден 23.09.2020 во 11:00 часот во просториите на Извршител Снежана Андреевска на адреса бул.К.Ј.Питу бр.28/5-11. (тел.за контакт 02/2463-026)

Продажбата ќе се објави во дневниот весник Нова МакедонијаPrint
Служба за наплата на проблематични пласмани и управување со преземен имот


02/5100-38202/5100-860

02/5100-955 02-5100-832

02/5100-863 02/5100-676

Маил: ProdazbaNaImot@nlb.mk

Испрати