Куќа Семејна куќаОсновни податоци

Имотен лист391 КО Карпош
ТипКуќа
ГрадСкопје
Година на изградба1960
Површина на недвижност61 m2
НаменаТековни продажби
Метод на продажбаВо извршна и стечајна постапка
Цена2.568.732 МКД


Недвижноста - семејната куќа се наоѓа во градски парк во непосредна близина на Зоолошка градина и Министерство за одбрана (КП 2085) и е со исклучително атрактивно опкружување. Населбата е е комунално опрема со елементарна градска инфраструктура. Стануба збор за градба со дрвена кровна конструкција и керамида како кровен покривач.

Функционални карактеристики на имотот:

- КП 2085, број на зграда 1, намена на посебен дел од зграда СТ со површина од 46м2

- КП 2085, број на зграда 2, намена на посебен дел од зграда СТ со површина од 15м2, запишани во Имотен лист 391.

- дел со неутврдени права кој претставува доградба на објект 2, на приземје, со намена стан со вкупна површна од 35м2

- дел со неутврдени права кој претставува надградба на објект 2, на кат 1, со намена стан со вкупна површна од 48м2

Почетната вредност на недвижноста изнесува 41.768 еур, во денарска противвредност сметано по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата, под која недвижноста не може да се продаде на првото јавно наддавање.

Прва продажба со усно јавно наддавање ќе се одржи на ден 10.04.2020 година во 10:00 часот во просториите на Извршител Снежана Андреевска  на бул.Кузман Јосифовски Питу бр.28/5-11, Скопје (тел.02/2463-026).

 

 Print
Служба за наплата на проблематични пласмани и управување со преземен имот


02/5100-38202/5100-860

02/5100-955 02-5100-832

02/5100-863 02/5100-676

Маил: ProdazbaNaImot@nlb.mk

Испрати