Деловен објект Деловен простор - фабрика за водаОсновни податоци

Имотен лист254 КО Рибарци
ТипДеловен објект
ГрадБитола
Година на изградба2012
Површина на недвижност3.216 m2
НаменаПродажба
Метод на продажбаВо извршна и стечајна постапка
Цена47.416.038 МКД


Објектите се наоѓаат во индустриско - стопанска зона во с.Рибарци, Битола (КП 484/1 и 484/2). Оддалеченоста до центарот на Битола е до 13км. Поврзаноста со Битола е преку локален пат Битола - с.Рибарци.

Фабриката за производство на вода е составена од пет објекти. Во првиот објект има деловни простории канцеларии на приземјето и катот, а останатиот дел е хала која и функционално поврзана со објектот 2. Останатите три објекти се магацински дел, согласно имотен лист бр.254, КО Рибарци.

Функционалните карактеристики на фабриката се следни:

 - Фабрика за производство на вода, број на зграда 1 со вкупна површина на ПР од 570 м2 (563м2 + 7м2) и кат 1 со површина од 97 м2

-  Фабрика за производство, број на зграда 2, кат ПР со површина од 561 м2 (КП 484)

-  Магацински дел, број на зграда 3, кат ПР со површина од 455 м2 (КП 484)

-  Магацински дел, број на зграда 4, кат 1 со површина од 90 м2, кат ПР со површина од 543 м2

-  Магацински дел, број на зграда 5, кат ПР со површина од 900 м2

Моменталната продажна цена на недвижноста изнесува 47.416.038,00 денари.

Моменталната продажна цена на опремата и машините (опрема за преработка и пакување на вода за пиење) согласно спецификација изнесува 7.117.703,00 денари.

 Print
Служба за наплата на проблематични пласмани и управување со преземен имот


02/5100-38202/5100-860

02/5100-955 02-5100-832

02/5100-863 02/5100-676

Маил: ProdazbaNaImot@nlb.mk

Испрати