Деловен објект Деловен објект - млин и опремаОсновни податоци

Имотен листИЛ 70628, ИЛ 8078 КО Битола 5
ТипДеловен објект
Адресаул.Новачки Пат бб
ГрадБитола
Година на изградба2005
Површина на недвижност3.306 m2
Површина на земјиште8.755 m2
НаменаПродажба
Метод на продажбаВо извршна и стечајна постапка
Цена64.489.392 МКД


Фабрика за производство на брашно и производи од брашно по ИЛ 70628 (КП 307) и ИЛ 8078. Пошироката околина на комплексот претставува индустриско - стопанска зона Новаци. Комплексот е оддалечен до 4 км од центарот на Битола. Околните објекти се индустриско - стопански. Поврзаноста со објекти од јавен карактер, центарот и останатиот дел од градот е преку квалитетни сообраќајници. Комплексот има дворно место кое е оградено и добро уредено.

Функционални карактеристики на имотот:

- Деловна зграда во останато стопанство (силоси), кат ПР, влез 1, бр.на зграда 1, КП 307 со површина од 65м2, култура зпз 1 со површина од 72м2

- Деловна зграда во останато стопанство (силоси) - кат ПР, влез 1, бр.на зграда 16, КП 307 со површина од 65м2, култура зпз 16 со површина од 72м2

- Деловна зграда во останато стопанство (силоси) - кат ПР, влез 1, бр. на зграда 17,КП 307 со површина од 65м2, култура 50000 17, земјиште под зграда со површина од 73м2

- Деловна зграда во останато стопанство (силоси) - кат ПР, влез 1, бр. на зграда 18, КП 307 со површина од 65м2, култура 50000 18, земјиште под зграда со површина од 73м2

Проценетата вредност на недвижноста запишана во лист В во ИЛ 70628, КО Битола 5 изнесува 63.892,00 евра (3.928.485,00 мкд)

- Зграда во останато стопанство (погон мелница) - кат ПР, влез 1, бр.на зграда 3, КП 307 со површина од 132м2, зпз 158 м2, со проценета вредност од 41.120,00 евра (2.528.333,00 мкд) .

- Зграда во останато стопанство (магацински простор) - кат ПР, влез 1, бр.на зграда 4, КП 307 со површина од 242м2, зпз 428 м2, со проценета вредност од 66.379,00 евра (4.081.427,00 мкд) .

- Зграда во останато стопанство (магацински простор) - кат ПР, влез 1, бр.на зграда 5, КП 307 со површина од 699м2, зпз 754 м2, со проценета вредност од 189.965,00 евра (11.680.362,00 мкд)  .

- Зграда во останато стопанство (канцеларии) - кат ПР, влез 1, бр.на зграда 6, КП 307, зпз 242м2 со површина од 185м2 и 

- Помошни простории - кат ПР, влез 1, бр.на зграда 6, КП 307 со површина од 5м2, со вкупна проценета вредност од 63.761,00 евра (3.920.451,00 мкд).

- Зграда во останато стопанство (погон)  - кат 01, влез 1, бр. на зграда 7, КП 307 со површина од 892м2 и

- Зграда во останато стопанство (погон) - кат ПР, влез 1, бр. на зграда 7, КП 307 со површина од 891м2, зпз 950 м2, со вкупна проценета вредност од 573.770,00 евра (44.099.120,00 мкд).

- култура 50000 2 под зграда со површина од 77м2, култура 50000  8 под зграда со 352 м2, култура 50000 9 под зграда со 374 м2, култура 50000 10 под зграда со 75 м2, култура 50000 11 под зграда со 17 м2, култура 50000 12 под зграда со 25м2, култура 50000 13 под зграда со 15 м2, култура 50000 14 под зграда со 10м2, зпз 15 земјиште под зграда со 130 м2

- Градежно изградено земјиште со површина од 4.858 м2, запишани во лист Б во ИЛ 8078, КО Битола 5, со проценета вредност од 49.721 евра (3.057.190,00 мкд) ,

Моменталната продажна вредност на недвижноста изнесува 1.048.608,00 еур.

Подвижни предмети

1. Машини и опрема во мелница износ од 2.100.225,00 денари

2. Машини и опрема во пекара од 3.542.523,00 денари

 Print
Служба за наплата на проблематични пласмани и управување со преземен имот


02/5100-38202/5100-860

02/5100-955 02-5100-832

02/5100-863 02/5100-676

Маил: ProdazbaNaImot@nlb.mk

Испрати