ДОМАШНА ПЛАТЕЖНА КАРТИЧКА
во рамки на Владината програма П1 мерки за справување со COVID 19 кризата

За точна и навремена достава, Ве молиме внесете ги Вaшите податоци во следната електронска форма:

Согласно Уредбата на Владата на РСМ за финансиска поддршка на граѓани и вработени лица со низок доход, млади лица и здравствени работници, НЛБ Банка започнува со процесот на издавање на домашните платежни картички за оваа намена.

 

Основни информации

Домашна платежна картичка е картичка наменета за исплата на еднократна финансиска помош согласно Уредбата на Владата на РСМ.

За сите корисници на финансиска поддршка кои се распределени во НЛБ Банка, ќе биде изработена домашна платежна картичка и истата ќе биде доставена на домашна адреса на корисникот.

Износот на финансиска помош е однапред определен согласно категоријата на граѓани корисници на оваа помош: граѓани со низок доход (9.000 мкд), вработени лица со низок доход (3.000 мкд), млади лица на возраст од 16 до 29 години (3.000 мкд) и здравствени работници кои учествуваат во тестирање, дијагностицирање и лекување на граѓани заболени од COVID- 19 (40% од износот на последната основна нето плата). Доколку сте малолетно лице кое е распределено за користење финансиска поддршка во НЛБ Банка, а немате важечки документ за лична идентификација (лична карта или пасош), потребно е да ја посетите најблиската експозитура на НЛБ Банка заедно со Вашиот законски застапник (родител/ старател), и да приложите извод од матична книга на родените. 

Средствата на домашната платежна картичка можете да ги користите со ограничена употреба, најдоцна до 15- ти август 2020 година. Истите можете да ги користите за безготовински плаќања при купување на домашни производи и услуги кои ќе бидат обележани со ознаката КУПУВАМ ДОМАШНО”, како и при онлајн купување на домашни производи кои ќе бидат јасно издвоени од останатите. 

Средствата добиени со финансиската поддршка не можете да ги подигнете на банкомат, ниту на шалтерите на банките и не можете да ги префрлите на друга Ваша сметка или на трето лица. Износот на неискористените парични средства од добиената финансиска поддршка, Банката е должна да го врати на буџетската сметка во рок од три дена по рокот на користење на овие средства (односно по 15 август 2020 година).

По добивање на картичката ќе можете да ги следите сите Ваши реализирани трансакции и да имате увид во состојбата на Вашата картичка преку НЛБ мКлик мобилното банкарство кое може да го преземете и користите без дополнителни трошоци и надоместоци. НЛБ мКлик мобилната апликација можете да ја симнете бесплатно и самостојно, без потреба од посета на експозитура, директно на Вашиот мобилен телефон преку Google Play store или Apple store.

Трошоци и надоместоци

Домашната платежна картичка е ослободена од плаќање на било какви надоместоци и провизии заклучно со 31.12.2020 година.

Почнувајќи од 1.1.2021 година картичката можете да продолжите да ја користите согласно комерцијалните услови наведени во Договорот за добивање и користење на картичката кој е објавен на веб страницата на Банката www.nlb.mk 

Достава на картичката

Домашната платежна картичка ќе Ви биде доставена на адресата која ја пополнивте во електронската форма, односно на адресата која ја имаме како податок согласно листите на корисници на финансиска поддршка. Картичката ќе Ви биде доставена неколку работни дена по пополнување на електронската форма. 

При самата достава на картичката задолжително треба да се идентификувате со важечки документ за лична идентификација (Лична карта или Пасош). За потребите на Банката, документот за лична идентификација ќе биде фотографиран од лицето кое ја врши доставата и е овластено од Банката за истото.

Дополнително, ќе Ви биде приложена изјава за врачување на домашната платежна картичка заедно со согласноста за договорната документација, која треба да ја потпишете при доставата на картичката.

Активирање на картичката

Кога ќе ја добиете домашната платежна картичка издадена од НЛБ Банка, истата ќе биде неактивна заради безбедносни причини.

Активација на картичката може да направите на најблискиот НЛБ банкомат со избор на полето „Активација на картичка“ или пак на било кој ПОС Tерминал преку контактна трансакција потврдена со претходно добиениот ПИН. ПИН кодот за картичката ќе Ви биде испратен преку СМС порака на Вашиот мобилен телефонски број.

Важна напомена

Дoкoлку ја изгубите Вашата картичка или Ви ја украдат, Ве мoлиме  јавете се на телефонскиот број 02/15-600.

Договор за добивање и користење на домашна платежна картичка на НЛБ Банка АД Скопје 

Договор за трансакциска сметка на физичко лице 

Внесете ги Вашите податоци, со цел точна и навремена достава на картичката на Вашата домашна адреса

Со цел точна и навремена достава на картичката на Вашата домашна адреса, Ве молиме внесете ги Вашите податоци во електронската форма за домашна платежна картичка.


Најчесто поставувани прашања за домашна платежна картичка

За да проверите дали сте корисник на финансиска поддршка, потребно е да ја посетите веб страницата https://www.kupuvamdomasno.gov.mk/mk/ и да проверите во која банка издавач ќе Ви биде издадена домашната платежна картичка како и да го проверите износот на финансиската поддршка. Доколку сте распределени во НЛБ Банка, Вашата домашна платежна картичка ќе Ви биде лично доставена на Вашата домашна адреса. Ве молиме во најкус рок пополнете ги Вашите податоци на линкот https://nlb.mk/domasnaplateznakarticka.aspx со цел точна и навремена достава на картичката.

Доколку Ви следува домашна платежна картичкаво НЛБ Банка, нема потреба да отвoрате трансакциска сметка во експозитура, тоа ќе го стори банката за Вас во исто време со издавањето на платежната картичкапри што целокупната договорна документација ќе ја потврдите при самата достава на картичката.

Активацијата на картичката можете да ја направите на било кој банкомат на НЛБ Банка преку делот Активација на картичка, или на ПОС терминал преку контактна трансакцијасо внесувањена ПИН кодот кој претходно ќе го добиете по смс порака.

Малолетно лице кое нема документ за лична идентификација (лична карта или посош), потребно е да посети експозитура на НЛБ Банка заедно со својот законски застапник (родител/старател), и да приложи извод од матична книга на родените. Доколку поседувате лична карта или пасош, Ве молиме внесете ги Вашите контакт податоци на линкот https://nlb.mk/domasnaplateznakarticka.aspx

Согласно Уредбата на Владата за финансиска поддршка на одредени категории граѓани, средствата на домашната платежна картичка се со ограничено користење. Истите можете да ги користите за безготовински плаќања при купување на домашни производи и услуги кои ќе бидат обележани со ознаката „КУПУВАМ ДОМАШНО”, како и при онлајн купување на домашни производи кои ќе бидат јасно издвоени од останатите.

Примената финансиска поддршка треба да се искористи најдоцна до 15.08.2020 година

Нема можност друго лице да ја подигне картичката во Ваше име. Домашната платежна картичка издадена од НЛБ Банка се доставува лично на корисникот на финансиска поддршка на неговата домашна адреса. Притоа, потребно е корисникот да се идентификува со важечки документ за лична идентификација.

Доколку сте ги пополниле Вашите податоци на линкот https://nlb.mk/domasnaplateznakarticka.aspx ќе добиете потврден маил на Вашата е-маил адреса дека успешно сте регистрирани. Во случај да не добиете потврден маил, Ве молиме контактирајте не на телефон 02/15-600.

Листата на корисници е дефинирана од страна на Владата на РСМ, согласно одредени критериуми пропишани во Уредбата со законска сила за финансиска поддршка на граѓани и вработени лица со низок доход, млади лица и здравствени работници.Банката не ги дефинира критериумите и однапред има добиено списоци за примателите на финансиска поддршка. Дополнителни информации можете да добиете на веб страницата: https://kupuvamdomasno.gov.mk/mk/

За лицата корисници на финансиска поддршка кои имаат блокирани сметки, банката издавач на ДПК ќе отвори посебна сметка за намените од оваа уредба, со цел лицето да може да ги користи средствата.

Нема потреба да доаѓате во експозитурата на Банката, картичкатa ќе Ви биде доставенa лично на домашна адреса без надомест за услугата. Доколку сте распределени за користење на финансиската поддршка во НЛБ Банка, Ве молиме во најкус рок пополнете ги Вашите податоци на линкот https://nlb.mk/domasnaplateznakarticka.aspx со цел точна и навремена достава на картичката.

За точна и навремена достава на адресата која е различна од личната карта, потребно е да се пополни електронската форма на линкот https://nlb.mk/domasnaplateznakarticka.aspx во која можете да ја наведете адресата за достава на Вашата домашна платежна картичка.