Политика за приватност на НЛБ Банка АД Скопје

 

Грижата за клиентите и нивната приватност претставува приоритет во НЛБ Банка АД Скопје.

Политиката за приватност дава информации за начинот на кој ги собереме, одржуваме и управуваме неопходните лични податоци при посета на нашата официјална интернет страна и/или кога користите некоја од нашите банкарски услуги.

Оваа Политика е во согласност со Правилата за заштита на личните податоци.


Контролор на збирка на лични податоци

Контролор на личните податоци е НЛБ Банка АД Скопје, со седиште на бул. Мајка Тереза бр.1 Скопје.

Активностите на обработка поврзани со on-line услугите достапни преку интернет страната на Банката, се извршуваат од страна на техничкиот персонал на Банката одговорен за овие услуги или останати лица задолжени за извршување на активностите. Активностите за обработка поврзани со нашите банкарски услуги се извршуваат од страна на нашите вработени, согласно нивните работни задолженија, по принципот “треба да се знае“.

Собраните лични податоци се обработени во согласност со одредбите од позитивните прописи од областа на заштита на личните податоци.


Категории лица и цели за кои се собираат податоци

НЛБ Банка АД Скопје, на веб страницата www.nlb.mk, користи неколку видови на колачиња при работењето на истата и тоа:

Посетители на нашата интернет страна www.nlb.mk,

Од кои ги обезбедуваме податоците за навигација (кои се наведени поддолу во текстот) кои се користат за анализирање на податоците од посетите на нашата официјална интернет страна како и за одржување на нејзината информативна сигурност. Банката користи системски cookies. Подетално можете да се информирате за Политиката за колачиња-cookies на следниот линк .

Собраните податоци се користат за:

 • олеснување и проследување на Вашите пребарувања и едноставен пристап до потребни информации во врска со Банката и производите и услугите кои ги нудиме;
 • реализација на наградни игри, натпревари и други промотивни понуди;
 • рекламација, помош и поддршка при користењето на производите и услугите.
 • навики на користење и искуство со цел подобрување на содржините на официјалната интеренет страна на Банката.

Корисници на производи и услуги кои ги нуди Банката и обезбедување континуирана грижа и советување

 • Ваша идентификација заради обезбедување на корисничко искуство во насока на подобрување на постоечките и креирање нови производи и услуги, реклами и останата комуникација.
 • Пополнување анкети и други форми на обезбедување мислење од вработените
 • Грижа, советување и нудење помош при проблеми/нејаснотии во врска со користењето на нашите производи и услуги;
 • Статистички цели

Лица заинтереситрани за вработување во Банката или за отворени работни позиции

 • Креирање на база на податоци за потенцијални кандидати за вработувања во Банката

Лица кои поднесуваат барања, пофалби, поплаки, односно пријави за сомневање за сторено штетно однесување

Доколку сакате да пријавите сомневање за сторено штетно однесување, истото можете да го направите на телефонскиот број: 02/ 5100 325,
на електронската адреса: izmami@nlb.mk
или преку пошта до: Овластено лице за прием на пријави за штетно однесување, н/р ДОВЕРЛИВО, ул. „Мајка Тереза“ бр.1, 1000 Скопје.

Пријава може да доставите и директно до Народна Банка на Република Северна Македонија.


Категории на податоци кои ги обработува Банката


1. Податоци за навигација

При посетата на нашата интернет страна серверот, за секој посетител креира логови со следниве податоци:

 • Вашата интернет протокол (IP) адреса;
 • Уредот од кој пристапувате, вид, модел и физичка локација
 • Вашиот оперативен систем;
 • Видот на пребарувачот, plugins и верзија;
 • Страните кои ги посетувате на нашата веб-страна и времето кое го минувате на секоја страна;
 • URL на страната која ве префрлила на нашата веб-страна и во некои случаи, термините за пребарување кои сте ги користеле при пребарување на официјалната интертен страна на Банката;
 • Јазикот на пребарувачот кој го користите;
 • Држава (се одредува преку IP адресата).

Банката користи системски логови и за ниедна од погоре наведените активности не се води лог на страната од nlb.mk или во базата на Банката.

Серверите и активностите на официјалната интерент страна вклучувајќи ги логовите кои се креираат и анализирањето на податоците кои се пренесуваат од посетите на нашата официјална интернет страна ги спроведуваме самостојно или користиме услуга од надворешен добавувач, пришто независно гарантираме дека е обезбедена потрената заштита на прибраните податоци согласно позитивните прописи.

2. Време на чување на податоците

Периодот на чување на личните податоци зависи од основот и целта на обработката на одделна категорија лични податоци.

Личните податоци се чуваат согласно пропишаните рокови, во согласност со целта поради која биле прибрани или обработувани. По исполнувањето на целта за прибирање и обработка на личните податоци, а доколку не постои друг правен основ или ако тоа е потребно за остварување, спроведување или одбрана на правните барања, се бришат, уништуваат, блокираат или соодветно се анонимизираат.

Начин на обработка на личните податоци од страна на Банката

При обработката на личните податоци од збирките на податоци на Банката се применуваат општите принципи за заштита на приватноста на секој субјект и на неговите лични податоци.

При креирање на збирките на лични податоци за вршење на својата дејност, Банката се води од следниве принципи:

 • личните податоци се прибираат и се обработуваат правично и во согласност со закон;
 • личните податоци се собираат за конкретни, јасни цели утврдени со закон и се обработуваат на начин кој е во согласност со тие цели;
 • личните податоци се собираат во обем соодветен на целите за кои се прибираат, се складираат и се обработуваат. Во натамошната обработка, личните податоци треба да бидат точни, целосни и ажурирани, по потреба со примена на мерки за бришење или за коригирање на неточните или на нецелосните податоци, водејќи се од целите за кои се собрани.


Споделување на информации со трети страни

Банката не ги открива Вашите лични податоци на трети страни без Ваша претходна согласност, освен во случаи определени со закон.

Меѓународни трансфери на вашите лични податоци и информации

Согласно позитивните впрописи, а врз основа на Ваша согласност за користење на производите и услугите на Банката, Вашите лични податоци и информации може да бидат пренесени во други земји во случаи определени со закон.

Рекламни комуникации

При склучување деловен однос со Банката за користење на производи и услуги, Ви се нуди можност да изберете дали сакате да добивате разни известувања и останата комуникација преку различни канали: пошта, e-mail пораки, телефон и/или текстуални пораки (SMS) од Банката. Овие известувања може да содржат, на пример, податоци за најновите производи и услуги од Банката.

Добивањето на рекламен материјал и известувања од Банката може да ги откажете во секое време, доколку поднесете писмена изјава до Банката.

Повремено може да доставуваме важни информации во врска со производите и услугите на Банката кои ги користите или сте ги користеле. Овие известувања не спаѓаат во рекламни комуникации.

Заштита на Вашите информации

Банката ги презема сите пропишани технички и организациони мерки за заштита на личните податоци, во насока на спречување неовластен пристап и нивна злоупотреба.

Нашите сигурносни процедури се предмет на редовни внатрешни и надоворешни контроли и технолошки подобрувања во оваа област.

При креирање на свој профил на нашата официјална интерент стран, Ви препорачуваме да:

 • не користете лесни лозинки (како единечни зборови од речник);
 • не користете иста лозинка за повеќе сметки;
 • користете долги лозинки (најмалку 8 знаци, но се препорачуваат и подолги);
 • користете лозинки кои содржат комбинација од големи и мали букви, броеви и специјални знаци, на пр. $%^& итн;
 • ги чувате лозинките на безбедно место (никогаш не ги запишувајте или споделувајте со никого) и редовно менувајте ги;
 • редовно информирајте се за и безбедносните препораки дадени од Банката.

Право на увид во обработката на Вашите лични податоци

Доколку сакате да дознаете кои категории на Ваши лични податоци ги обработува Банката, за која цел или да побарате запирање на нивната обработка, потребно е писмено да се обратите до Банката.

Доколку сакате да направите измена, дополна, бришење или ажурирање на Вашите лични податоци, тоа може да го направите во текот на работното време на Банката или да го сторите во било кое друго време преку електронското банкарство доколку сте корисник на истото.

За дополнителни информации, и и/или остварување нса Вашите права за заштита на лични податоци, како и доколку сметате дека при обработката на Вашите лични податоци, Банката не постапила во согласност со позитивните прописи за заштита на лични податоци, може да се обратите писмено со поднесување барање за утврдување на повреда на правото за заштита на личните податоци до Офицерите за заштита на личните податоци во Банката и тоа до

Офицерот за заштита на лични податоци, на телефонскиот број: 02/ 5100 984, и на електронската адреса: osis@nlb.mk


Што доколку не сме во можност да ги собереме Вашите лични податоци?

Доколку не ги добиеме сите податоци кои ни се потребни за Вас, можеби нема да бидеме во можност да Ви ги обезбедиме бараните услуги и/или информации.

Контактирајте нè

Доколку имате дополнителни прашања во врска со Политиката за приватност на НЛБ Банка АД Скопје при користењето на нашата официјална интерент страна, можете да нè контактирате на:

НЛБ Банка АД Скопје

ул. Мајка Тереза бр.1 1000 Скопје

E-маил: info@nlb.mk

Прифаќање на условите

Со користењето на оваа интернет страница и запознавањето на оваа Политика, се согласувате со и ги прифаќате одредбите во Политиката за приватност на НЛБ Банка АД Скопје за начинот на обезбедување на услугите на Банката, преку формите за комуникација достапни на нашата интернет страна.