За акционерите

Информации за акционерите

 

Корпоративно управување 

Со ефикасно работење и традиција обликуваме ново поглавје во банкарската култура, кое претставува темел на работењето на вработените во НЛБ Банка при работата со клиентите, акционерите, финансиските аналитичари и останатата јавност.

Банката воспоставува транспарентен и разбирлив систем на управување кој го зголемува нивото на доверба како на домашните, така на странските инвеститори и на вработените.

Корпоративното управување во Банката претставува збир од заемни односи меѓу Управниот одбор, Надзорниот одбор, другите лица со посебни права и одговорности кои извршуваат раководна функција во Банката, акционерите на Банката и останатите заинтересирани субјекти.

Корпоративното управување се заснова врз принципите на одговорност, транспарентност и контрола во одлучувањето и во секојдневното работење и известувањето за состојбите во компанијата.

Почитуваме вредносни правила на однесување во односот со клиентите, при што искрениот однос и јасната комуниција се нашите темелни вредности.

 

Статут на НЛБ Банка АД Скопје

Кодекс на корпоративно управување во НЛБ Банка АД Скопје

 

 

Акционерски капитал

 

НЛБ Банка е акционерско друштво, чиишто акции котираат на Македонската берза за хартии од вредност АД Скопје, на подсегментот Задолжителна котација.

Акциите се запишани во акционерската книга на Банката која се води во Централниот депозитар на хартии од вредност АД Скопје.

Банката има издадено 14 емисии на акции или 854.061 обични акции. Номиналната вредност на акциите изнесува 1.000,00 МКД по акција. Секоја акција носи право на еден глас на Собранието на акционери. 

 

Акционери со над 5% учество во капиталот на Банката

 

  • NLB d.d. Ljubljana со 742.804 акции и учество од 86,97% 

 

Дивиденда

 

Акциите издадени од НЛБ Банка АД Скопје носат право на дивиденда. Одлуката за исплата на дивиденда и дивидендниот календар ги донесува Собранието на акционери, секоја деловна година. 

Информација за датумот на исплата на дивиденда, Банката објавува во еден дневен весник што излегува на територијата на Република Македонија и на интернет страната на Банката. 

Исплатата на дивиденда, за акционерите правни и физички лица коишто се комитенти на Банката, се врши на нивните постојни трансакциски сметки во НЛБ Банка АД Скопје.

Исплатата на дивиденда, за акционерите правни и физички лица коишто не се комитенти на Банката, се врши според претходно доставени инструкции до Банката од страна на акционерот. 

Образецот за Инструкции на акционер за исплата на дивиденда во друга банка може да го преземете од следниот линк Барањe и истиот пополнет да го доставите во која било експозитура на Банката.

За дополнителни инфомации во врска со акциите и исплатата на дивиденда, Ве молиме да не контактирате на следната електронска адреса: akcioneri@nlb.mk

 

 

Годишно собрание на акционери - Јавен повик 2018 година

 

Врз основа на членовите 40 и 41 од Статутот на НЛБ Банка АД Скопје, а согласно Одлуката на Надзорниот одбор од 05.04.2018 година за свикување на Годишно собрание на акционери,

 

НЛБ Банка АД Скопје

 

ВЕ ПОКАНУВА да учествувате на Годишното собрание на акционерите на НЛБ Банка АД Скопје

 

Годишното собрание на акционери на НЛБ Банка АД Скопје, ќе се одржи на ден 11.05.2018 година, со почеток во 11.00 часот, во просториите на НЛБ Банка АД Скопје, на ул. „Мајка Тереза“ бр.1, Скопје, со следниот:

 

Дневен ред

 

1. Избор на претседавач на Собранието;

 

2. Избор на записничар и на бројач на гласови на Собранието;

 

3. Годишен извештај за работењето на НЛБ Банка АД Скопје за 2017 година, со:

 

4. Извештаи на Ревизорската куќа, Ернст и Јанг Овластени ревизори ДОО Скопје за извршената ревизија на финансиските извештаи на НЛБ Банка АД Скопје за 2017 година, со:

 

5. Годишен извештај за работењето на Надзорниот одбор во 2017 година, со:

 

6. Предлог – Одлуки за одобрување на работењето на членовите на Надзорниот одбор;

 

7. Годишен извештај за работењето на Управниот одбор во 2017 година, со:

 

8. Предлог – Одлуки за одобрување на работењето на членовите на Управниот одбор;

 

9. Предлог – Oдлука за усвојување на Годишната сметка на НЛБ Банка АД Скопје за 2017 година;

 

10. Предлог – Oдлука  за употреба и распоредување на добивката по Годишната сметка на НЛБ Банка АД Скопје за 2017 година;

 

11. Предлог - Одлука за распределба на дивиденда и утврдување на дивиденден календар на НЛБ Банка АД Скопје за 2017 година;

 

12. Предлог – Одлука за изменување и дополнување на Статутот на НЛБ Банка АД Скопје;

 

13. Предлог – Oдлука  за назначување Друштво за ревизија.Се повикуваат акционерите да учествуваат во работата на Собранието.

Секој акционер кој има намера да учествува на Собранието на Банката е должен да го пријави своето учество на Собранието (пријава за учество на Собранието) најдоцна пред почетокот на седницата на Собранието до Кабинетот на Управниот одбор на НЛБ Банка АД Скопје (контакт-телефон: 02/5100-324 и 02/5100-615, телефакс: 02/3105-681).
Секој акционер може да овласти свој полномошник на Собранието со потпишување на писмено полномошно. За секое полномошно дадено во писмена форма, потребно е акционерот веднаш писмено да ја извести Банката, на адреса на седиштето на НЛБ Банка АД Скопје: ул. „Мајка Тереза“ бр. 1, 1000 Скопје или на електронската адреса kabinetuprava@nlb.mk, во спротивно ќе се смета дека не го дал полномошното.
Собранието ќе одлучува само по прашања кои се уредно ставени на дневен ред, во согласност со Статутот на Банката и со Законот за трговските друштва.
Право на гласање и давање предлози за расправа за одделни прашања, имаат само акционерите кои се сопственици на акции со право на глас.

На својата интернет страница www.nlb.mk , не подоцна од 21 ден пред денот на одржување на седницата на Собранието, НЛБ Банка АД Скопје ќе ги објави и ќе бидат достапни следниве материјали и информации: содржината на јавниот повик, односно поканата за свикување на седница на собрание на акционери; вкупниот број на акции и вкупниот број на гласачки права кои произлегуваат од акциите со право на глас на денот на објавата на јавниот повик, односно на денот на испраќање на поканата, вклучително и вкупен број на акции од секој род и класа; документите и материјалите кои ќе се разгледуваат на седницата на Собранието на акционери; предложените одлуки од акционерите кои Банката веднаш откако ќе ги прими ги објавува и обрасците за гласање преку полномошник подготвени за преземање електронски од страна на акционерите.

Материјалите од дневниот ред и дополнителни информации согласно Законот за трговските друштва се достапни на увид на акционерите, секој работен ден од денот на објавата на јавниот повик за свикување Собрание, од 10.00 до 13.00 часот, во просториите на НЛБ Банка АД Скопје, на ул. „Мајка Тереза“, бр. 1, 1000 Скопје, Р. Македонија, во Кабинетот на Управниот одбор.

 

На денот на објавата на јавниот повик 11.04.2018 година, Банката има издадено 854 061 (обични акции) акција, од кои со право на глас 853 245 акции.

  

Во Скопје,           

 

 

 

НЛБ Банка АД Скопје

Резултати од гласањето на Собранието на акционери одржано на 11.5.2018 година

Врз основа на членовите 40 и 41 од Статутот на НЛБ Банка АД Скопје, а согласно Одлуката на Надзорниот одбор од 25.10.2018 година за свикување на Собрание на акционери,

НЛБ Банка АД Скопје


ВЕ ПОКАНУВА да учествувате на Собрание на акционери на НЛБ Банка АД Скопје

 

Собранието на акционери на НЛБ Банка АД Скопје, ќе се одржи на ден  03.12.2018 година (понеделник), со почеток во 11.00 часот, во просториите на НЛБ Банка АД Скопје, на ул. „Мајка Тереза“ бр.1, Скопје, со следниот:

 

Дневен ред

 

  1. Избор на претседавач на Собранието;
  2. Избор на записничар и на бројач на гласови на Собранието;
  3. Предлог – Одлука за изменување и дополнување на Статутот на НЛБ Банка АД Скопје;
  4. Информација за поднесена оставка од член на Надзорен одбор , Г-дин Винценц Јамник;
  5. Предлог – Одлука за именување на Г-ѓа Хедвика Усеник за член на Надзорен одбор на НЛБ Банка АД Скопје.

 

Се повикуваат акционерите да учествуваат во работата на Собранието. 

 

Секој акционер кој има намера да учествува на Собранието на Банката е должен да го пријави своето учество на Собранието (пријава за учество на Собранието) најдоцна пред почетокот на седницата на Собранието до Секторот за правни работи и секретаријат на НЛБ Банка АД Скопје (контакт-телефон: 02/5100-326 и 02/5100-615).

Секој акционер може да овласти свој полномошник на Собранието со потпишување на писмено полномошно. За секое полномошно дадено во писмена форма, потребно е акционерот веднаш писмено да ја извести Банката, на адреса на седиштето на НЛБ Банка АД Скопје: ул. „Мајка Тереза“ бр. 1, 1000 Скопје или на електронската адреса sekretarijat@nlb.mk, во спротивно ќе се смета дека не го дал полномошното.

 

Собранието ќе одлучува само по прашања кои се уредно ставени на дневен ред, во согласност со Статутот на Банката и со Законот за трговските друштва.

Право на гласање и давање предлози за расправа за одделни прашања, имаат само акционерите кои се сопственици на акции со право на глас.

 

На својата интернет страница www.nlb.mk , не подоцна од 21 ден  пред денот на одржување на седницата на Собранието, НЛБ Банка АД Скопје ќе ги објави и ќе бидат достапни следниве материјали и информации:

содржината на јавниот повик, односно поканата за свикување на седница на собрание на акционери; вкупниот број на акции и вкупниот број на гласачки права кои произлегуваат од акциите со право на глас на денот на објавата на јавниот повик, односно на денот на испраќање на поканата, вклучително и вкупен број на акции од секој род и класа; документите и материјалите кои ќе се разгледуваат на седницата на Собранието на акционери; предложените одлуки од акционерите кои Банката веднаш откако ќе ги прими ги објавува и обрасците за гласање преку полномошник подготвени за преземање електронски од страна на акционерите.

 

Материјалите од дневниот ред и дополнителни информации согласно Законот за трговските друштва се достапни на увид на акционерите, секој работен ден од денот на објавата на јавниот повик за свикување Собрание, од 10.00 до 13.00 часот, во просториите на НЛБ Банка АД Скопје, на ул. „Мајка Тереза“, бр. 1, 1000 Скопје, Р. Македонија, во Секторот за правни работи и секретаријат на НЛБ Банка АД Скопје.

 

Во Скопје,

 
НЛБ Банка АД Скопје 


На денот на објавата на јавниот повик 11.04.2018 година, Банката има издадено 854.061 (обични акции) акција, од кои со право на глас 853.245 акции.

Резултати од гласањето на Собранието на акционери одржано на 03.12.2018 година