Дозволено пречекорување - Оverdraft

     

Главни предности

  • Може да се користи како дополнителен продукт за секоја фирма која има изложеност 
  • Надминување на сезонски флуктуации во паричните текови и премостување на одреден период се до наплата на побарувањата
  • Брза процедура за одобрување и едноставен пристап до потребните средства
  • Одржување на ликвидноста
  • Задоволување на потребата од финансиски средства во даден момент без потреба од дополнителни кредитни процедури

Максимален износ

Зависно од просечните месечни приливи во последната година

Годишна каматна стапка

7,9% фиксна годишна каматна стапка

Рок на отплата

360 дена со годишна обнова

Услов

Минимум 12 месеци активно работење на фирмата

Обезбедување

2 меници од 500 мкд ( за одобрување на износ до 600.000 мкд)

2 меници од 500 мкд и меница во форма на нотарски акт  (за одобрување на износ од 600.001 до 1.200.000 мкд)

Хипотека на недвижен имот 

Рамковен револвинг кредит лимит

Трошоци

Провизија за одобрување

0,75% еднократно, минимум 5.000 мкд 

Без провизија за предвремено затварање


Потребни документи

  • Барање за одобрување на кредитна изложеност
  • Тековна состојба 
  • Официјални финансиски извештаи за последните 3 години
  • Финансиски извештај со просек