Плаќање

Сите плаќања во денари што ги вршат учесниците во платниот промет преку носителите на платен промет.
Широката мрежа на кореспондентски релации со над 900 банки низ Светот.

За повеќе информации кликни тука