Оглас



* Оглас за кој се пријавувате:

Лични информации

Ве молиме податоците пополнете ги на македонски јазик (кирилично писмо).



* Име:
* Татково Име:
* Презиме:
* Дата на раѓање:
* Пол:
* Адреса од л.карта:
* Град од л.карта:
* Привремена адреса:
* Град:
* Апликација за град:
* Контакт телефон:
* Е-маил:
* Прикачи фотографија:

Дозволени формати на слика: jpg, gif. Сликата да не е поголема од 1 Mb.

Образование



Постдипломски студии

Година на запишување:
Година на завршување:
Факултет:
Насока/смер:
Универзитет / Институт:
Додипломски студии

Година на запишување:
Година на завршување:
Факултет:
Насока/смер:
Универзитет / Институт:
Средно училиште

* Година на запишување:
* Година на завршување:
* Средно училиште:
* Насока/смер:
* Прикачи уверение од последно завршено образование:

Дозволени формати: doc, docx, pdf, jpg, png. Документот да не е поголема од 5 Mb.

Работно искуство /Пракса

Пополнувањето на работното искуство е од тековното па последователно наназад.



* Име и адреса на работодавачот:
* Работно место:
* Од датум:
* До датум:
* Главни активности и одговорности:


Дополнителни знаења и вештини

Овие податоци може да ги пополните и со латинично писмо.



* Компјутерски вештини:
* Странски јазици:
Хоби /Интерес:
Лични особености:
Возачка дозвола и категорија:
Дополнителни инфомации:
* Прикачи CV:

Дозволени формати: doc, docx, pdf. Документот да не е поголема од 5 Mb.