За акционерите

Информации за акционерите

 

 

Почитувани Акционери,

 

Врз основа на член 22, а во врска со член 18 и член 19 од Одлуката за правилата за добро корпоративно управување во банка ( Службен весник на Р.С.Македонија бр. 24/18 и бр.113/19), Ве известуваме дека на седницата на Надзорниот одбор на НЛБ Банка АД Скопје од 13.06.2019 година, е усвоена Одлуката за позитивна оцена на соодветност на Г-ѓа Кристина Ковачич Бјелајац за именување на член на Надзорниот одбор на НЛБ Банка АД Скопје.

 

Со почит,

НЛБ Банка АД Скопје

 


 

 

Корпоративно управување 

Со ефикасно работење и традиција обликуваме ново поглавје во банкарската култура, кое претставува темел на работењето на вработените во НЛБ Банка при работата со клиентите, акционерите, финансиските аналитичари и останатата јавност.

Банката воспоставува транспарентен и разбирлив систем на управување кој го зголемува нивото на доверба како на домашните, така на странските инвеститори и на вработените.

Корпоративното управување во Банката претставува збир од заемни односи меѓу Управниот одбор, Надзорниот одбор, другите лица со посебни права и одговорности кои извршуваат раководна функција во Банката, акционерите на Банката и останатите заинтересирани субјекти.

Корпоративното управување се заснова врз принципите на одговорност, транспарентност и контрола во одлучувањето и во секојдневното работење и известувањето за состојбите во компанијата.

Почитуваме вредносни правила на однесување во односот со клиентите, при што искрениот однос и јасната комуниција се нашите темелни вредности.

 

Статут на НЛБ Банка АД Скопје

Кодекс на корпоративно управување во НЛБ Банка АД Скопје

 

 

Акционерски капитал

 

НЛБ Банка е акционерско друштво, чиишто акции котираат на Македонската берза за хартии од вредност АД Скопје, на подсегментот Задолжителна котација.

Акциите се запишани во акционерската книга на Банката која се води во Централниот депозитар на хартии од вредност АД Скопје.

Банката има издадено 14 емисии на акции или 854.061 обични акции. Номиналната вредност на акциите изнесува 1.000,00 МКД по акција. Секоја акција носи право на еден глас на Собранието на акционери. 

 

Акционери со над 5% учество во капиталот на Банката

 

  • NLB d.d. Ljubljana со 742.804 акции и учество од 86,97% 

 

Дивиденда

 

Акциите издадени од НЛБ Банка АД Скопје носат право на дивиденда. Одлуката за исплата на дивиденда и дивидендниот календар ги донесува Собранието на акционери, секоја деловна година. 

Информација за датумот на исплата на дивиденда, Банката објавува во еден дневен весник што излегува на територијата на Република Македонија и на интернет страната на Банката. 

Исплатата на дивиденда, за акционерите правни и физички лица коишто се комитенти на Банката, се врши на нивните постојни трансакциски сметки во НЛБ Банка АД Скопје.

Исплатата на дивиденда, за акционерите правни и физички лица коишто не се комитенти на Банката, се врши според претходно доставени инструкции до Банката од страна на акционерот. 

Образецот за Инструкции на акционер за исплата на дивиденда во друга банка може да го преземете од следниот линк Барањe и истиот пополнет да го доставите во која било експозитура на Банката.

За дополнителни инфомации во врска со акциите и исплатата на дивиденда, Ве молиме да не контактирате на следната електронска адреса: akcioneri@nlb.mk

 

 

Годишно собрание на акционери - Јавен повик 2019 година

 

Врз основа на членовите 40 и 41 од Статутот на НЛБ Банка АД Скопје, а согласно Одлуката на Надзорниот одбор од 25.04.2019 година за свикување на Годишно собрание на акционери,

 

НЛБ Банка АД Скопје

 

ВЕ ПОКАНУВА да учествувате на Годишното собрание на акционерите на НЛБ Банка АД Скопје

 

Годишното собрание на акционери на НЛБ Банка АД Скопје, ќе се одржи на ден 30.05.2019 година, со почеток во 11.00 часот, во просториите на НЛБ Банка АД Скопје, на ул. „Мајка Тереза“ бр.1, Скопје, со следниот:

 

Дневен ред

 

1. Избор на претседавач на Собранието;

 

2. Избор на записничар и на бројач на гласови на Собранието;

 

3. Годишен извештај за работењето на НЛБ Банка АД Скопје за 2018 година, со:

 

4. Извештај на Друштвото за ревизија Грант Тортон-ДОО Скопје за извршената ревизија на финансиските извештаи на НЛБ Банка АД Скопје за 2018 година, со:

 

5. Извештај на Друштвото за ревизија Ернст и Јанг Овластени ревизори-ДОО Скопје за извршена ревизија на финансиските извештаи на НЛБ Банка АД Скопје изготвени во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско  известување за 2018 година со:

 

6. Годишен извештај за работењето на Надзорниот одбор во 2018 година со вклучени резултати од поединечна и колективна Оцена на работата на членовите на Надзорниот одбор за 2018 година;

 

7. Предлог-одлуки за одобрување на работата на членовите на Надзорниот одбор;

 

8. Годишен извештај за работењето на Управниот одбор во 2018 година со:

 

9. Предлог-одлуки за одобрување на работата на членовите на Управниот одбор;

 

10. Предлог-одлука за усвојување на годишна сметка на НЛБ Банка АД Скопје за 2018 година;

 

11. Предлог-одлука за употреба и распоредување на добивката по годишната сметка на НЛБ Банка АД Скопје за 2018 година;

 

12. Предлог-одлука за распределба на дивиденда и утврдување дивиденден календар на НЛБ Банка АД Скопје за 2018 година;

 

13. Предлог-одлука за измени и дополнувања на Статутот на НЛБ Банка АД Скопје;

 

14. Предлог-одлука за назначување Друштво за вршење ревизија на финансиските извештаи на НЛБ Банка АД Скопје за 2019 година;

 

15. Информација за поднесена оставка од член на Надзорниот одбор на НЛБ Банка АД Скопје;

 

16. Предлог-одлука за именување нов член на Надзорниот одбор на НЛБ Банка АД Скопје.Се повикуваат акционерите да учествуваат во работата на Собранието.

Секој акционер што има намера да учествува на Годишното собрание на Банката е должен да го пријави своето учество на Годишното собрание (пријава за учество на Собрание) најдоцна пред почетокот на седницата на Годишното собрание до Секторот за правни работи и секретаријат на НЛБ Банка АД Скопје (контакт-телефон: 02/5100-326 и 02/5100-906) или на електронска адреса sekretarijat@nlb.mk.

 
Секој акционер може да овласти свој полномошник на Годишното собрание со потпишување писмено полномошно. За секое полномошно дадено во писмена форма, потребно е акционерот веднаш писмено да ја извести Банката, на адреса на седиштето на НЛБ Банка АД Скопје: ул. „Мајка Тереза“ бр. 1, 1000 Скопје или на електронската адреса sekretarijat@nlb.mk, во спротивно ќе се смета дека не го дал полномошното.

 
Во случај на давање полномошно од страна на повеќе акционери на едно лице, полномошникот е должен во рок од 5 работни дена пред одржувањето на Годишното собрание, да достави известување до Комисијата за хартии од вредност за намерата и причините за давањето на полномошното, бројот на акции за кои се дадени полномошната, како и дали тие се со или без инструкции за гласање.

 

Полномошникот го поднесува известувањето до Комисијата во писмена форма исклучиво на пропишан Образец утврден во Правилник за критериуми за утврдување на заедничко дејствување согласно Закон за преземање на акционерските друштва.

 

Годишното собрание ќе одлучува само по прашања кои се уредно ставени на дневен ред, во согласност со Статутот на Банката и со Законот за трговските друштва.
Право на гласање и давање предлози за расправа за одделни прашања имаат само акционерите кои се сопственици на акции со право на глас.

 

На својата интернет-страница www.nlb.mk, не подоцна од 21 ден пред денот на одржување на седницата на Годишното собрание, НЛБ Банка АД Скопје ќе ги објави и ќе бидат достапни следниве материјали и информации: содржината на јавниот повик, односно поканата за свикување седница на Годишно собрание на акционери; вкупниот број на акции и вкупниот број на гласачки права кои произлегуваат од акциите со право на глас на денот на објавата на јавниот повик, односно на денот на испраќање на поканата, вклучително и вкупен број на акции од секој род и класа; документите и материјалите кои ќе се разгледуваат на седницата на Годишното собрание на акционери; предложените одлуки од акционерите кои Банката веднаш откако ќе ги прими ги објавува и обрасците за гласање преку полномошник подготвени за преземање електронски од страна на акционерите (овој образец се однесува на давање полномошно од еден акционер на едно лице. Во случај на давање полномошно од страна на повеќе акционери на едно лице, се користи Образецот утврден во Правилникот за критериуми за утврдување на заедничко дејствување согласно Закон за преземање на акционерските друштва)

Материјалите од дневниот ред и дополнителни информации согласно Законот за трговските друштва се достапни на увид на акционерите, секој работен ден од денот на објавата на јавниот повик за свикување Годишното собрание, од 10:00 до 13:00 часот, во просториите на НЛБ Банка АД Скопје, на ул. „Мајка Тереза“, бр. 1, 1000 Скопје, Р. Македонија, во Секторот за правни работи и секретаријат на НЛБ Банка АД Скопје.

 

Во Скопје,           

НЛБ Банка АД Скопје

На денот на објавата на јавниот повик 30.04.2019 година, вкупниот број на акции изнесува 854.061 (обични акции), од кои со право на глас се 853.245 акции

Врз основа на членовите 40 и 41 од Статутот на НЛБ Банка АД Скопје, а согласно Одлуката на Надзорниот одбор од 12.12.2019 година за свикување на Собрание на акционери,

НЛБ Банка АД Скопје


ВЕ ПОКАНУВА да учествувате на Собрание на акционери на НЛБ Банка АД Скопје

 

Собранието на акционери на НЛБ Банка АД Скопје, ќе се одржи на ден 16.01. 2020 година, со почеток во 13.00 часот, во просториите на НЛБ Банка АД Скопје, на ул. „Мајка Тереза“бр.1, Скопје, со следниот:

 

Дневен ред

 

  1. Избор на претседавач на Собранието;
  2. Избор на записничар и на бројач на гласови на Собранието;
  3. Предлог – Одлука за изменување и дополнување на Статутот на НЛБ Банка АД Скопје;
  4. Предлог-одлука за именување на независен член на Надзорен одбор на НЛБ Банка АД Скопје
  5. Информација за резултатите од извршената оцена на соодветноста на Кристина Ковачич-Бјелајац за член на Надзорен одбор на НЛБ Банка АД Скопје
  6. Предлог-одлука за усвојување на Политика за наградување за вработените со посебна природа на работата во НЛБ Банка АД Скопје

 

Се повикуваат акционерите да учествуваат во работата на Собранието. 

 

Секој акционер кој има намера да учествува на Собранието на Банката е должен да го пријави своето учество на Собранието (пријава за учество на Собранието) најдоцна пред почетокот на седницата на Собранието до Секторот за правни работи и секретаријат на НЛБ Банка АД Скопје (контакт-телефон: 02/5100-326 и 02/5100-906).

Секој акционер може да овласти свој полномошник на Собранието со потпишување на писмено полномошно. За секое полномошно дадено во писмена форма, потребно е акционерот веднаш писмено да ја извести Банката, на адреса на седиштето на НЛБ Банка АД Скопје: ул. „Мајка Тереза“ бр. 1, 1000 Скопје или на електронската адреса sekretarijat@nlb.mk, во спротивно ќе се смета дека не го дал полномошното.

 

Во случај на давање на полномошно од страна на повеќе акционери на едно лице, полномошникот е должен во рок од 5 работни дена пред одржувањето на Собранието, да достави известување до Комисијата за хартии од вредност за намерата и причините за давањето на полномошното, бројот на акции за кои се дадени полномошните, како и дали се тие со или без инструкции за гласање.

 
Известувањето, полномошникот го поднесува до Комисијата во писмена форма, исклучиво на пропишан Образец, утврден во Правилникот за критериуми за утврдување на заедничко дејствување во согласност со Законот за преземање на акционерски друштва.

 

Собранието ќе одлучува само по прашања кои се уредно ставени на дневен ред, во согласност со Статутот на Банката и со Законот за трговските друштва.

Право на гласање и давање предлози за расправа за одделни прашања, имаат само акционерите кои се сопственици на акции со право на глас.

 

На својата интернет страница www.nlb.mk , не подоцна од 21 ден  пред денот на одржување на седницата на Собранието, НЛБ Банка АД Скопје ќе ги објави и ќе бидат достапни следниве материјали и информации:

содржината на јавниот повик, односно поканата за свикување на седница на Собрание на акционери; вкупниот број на акции и вкупниот број на гласачки права кои произлегуваат од акциите со право на глас на денот на објавата на јавниот повик, односно на денот на испраќање на поканата, вклучително и вкупен број на акции од секој род и класа; документите и материјалите кои ќе се разгледуваат на седницата на Собранието на акционери; предложените одлуки од акционерите кои Банката веднаш откако ќе ги прими ги објавува и обрасците за гласање преку полномошник се подготвени за преземање електронски од страна на акционерите (овој образец се однесува на давање на полномошно од еден акционер на едно лице. Во случај на давање на полномошно од страна на повеќе акционери на едно лице, се користи образецот утврден во Правилникот за критериуми за утврдување на заедничко дејствување во согласност со Законот за преземање на акционерски друштва)

 

Материјалите од дневниот ред и дополнителни информации согласно Законот за трговските друштва се достапни на увид на акционерите, секој работен ден од денот на објавата на јавниот повик за свикување Собрание, од 10.00 до 13.00 часот, во просториите на НЛБ Банка АД Скопје, на ул. „Мајка Тереза“, бр. 1, 1000 Скопје, Р. Македонија, во Секторот за правни работи и секретаријат на НЛБ Банка АД Скопје.

 

Во Скопје,

 
НЛБ Банка АД Скопје 


На денот на објавата на јавниот повик 16.12.209 година, Банката има издадено 854.061 (обични акции) акција, од кои со право на глас 853.245 акции.

Резултати од гласањето на Собранието на акционери одржано на 16.01.2020 година.