НЛБ Депозит на 25 месеци

НЛБ Депозитот на 25 месеци е наменет за сите клиенти на Банката. За клиентите кои примаат плата / пензија во НЛБ Банка и за корисниците на Лично банкарство, каматните стапки се повисоки.

Карактеристики

  • Валута: МКД и ЕУР
  • Рок на орочување: 25 месеци
  • Минимален влог: 15.000 МКД или 250 ЕУР
  • Каматна стапка: променлива
  • Припис на камата: месечно или рочно
  • Склучување на договор: во сите експозитури на НЛБ Банка
  • Предвремено раскнижување на штедењето: се пресметува камата по видување
  • Документ за идентификација: лична карта или пасош

Каматни стапки

ВалутаРок на орочување

Каматна стапка за приматели на

плата/пензија и корисници на Лично

банкарство

Каматна стапка за

неприматели на

плата / пензија

МКД 25 месеци 2,70% 2,30%
ЕУР 25 месеци 1,20% 0,90%

* Каматните стапки се со важност од 15.05.2017 година.

**Каматните стапки се на годишно ниво и се променливи согласно Одлуката за каматни стапки на НЛБ Банка АД Скопје.

Преглед на каматни стапки за сите депозити на физички лица