НЛБ Хипотекарен кредит

Искористете ја понудата со каматна стапка од 5,9% и рок на отплата до 20 години!

 

 

Аплицирајте за НЛБ Хипотекарните кредити до 31.05.2017 година и искористете ги промотивните поволности без трошоци за проценка и 50% пониски трошоци за одобрување!

Максимален износ

До 50.000 ЕУР / 3.000.000 МКД 

Рок на отплата

До 240 месеци

Греј период

До 12 месеци

Годишна каматна стапка

5,9% за приматели на плата во НЛБ Банка (СВТ* до 6,23%) 

7% за кредити за неприматели на плата во НЛБ Банка (СВТ* 7,44%)

Услов

До 67 год.старост (до рок на отплата)
Редовно вработување и услов 1 рата <= 1/3 месечен приход

Без жиранти
Без ко-кредитобаратели (може да се вклучат по потреба)

Обезбедување

Хипотека на недвижен имот (1,4:1 до 3:1)
Меница од барателот (и ко-кредитобарателот/те)

*6,23% СВТ е пресметано за износ на кредит од 3.000.000 МКД, каматна стапка 5,9%, рок на отплата 240 месеци, манипулативен трошок  1,25% и трошок за апликација од 600 МКД
*7,44% СВТ е пресметано за износ на кредит од 50.000 EUR каматна стапка 7%, рок на отплата 240 месеци, манипулативен трошок  1,50% и трошок за апликација од 800 МКД
**Врз висината на годишната стапка на вкупните трошоци (СВТ), влијае рокот на враќање на кредитот, износот на кредитот, надоместокот за одобрување и администрирање на кредитот (манипулативен трошок), надоместокот за аплицирање и обработка (трошок за апликација) и висината на договорната каматна стапка. 

Трошоци

Манипулативен трошок:

 • 1,25% еднократна провизија од износот на кредитот приматели на плата преку НЛБ Банка, минимум 5.000 МКД, максимум 60.000,00 МКД - 50% ПОНИСКИ ТРОШОЦИ ЗА ОДОБРУВАЊЕ ДО 31.05.2017 ГОДИНА!
 • 1,5% еднократна провизија за неприматели на плата преку НЛБ Банка, минимум 5.000 МКД, максимум 60.000,00 МКД - 50% ПОНИСКИ ТРОШОЦИ ЗА ОДОБРУВАЊЕ ДО 31.05.2017 ГОДИНА!

Трошок за апликација:

 • 600 МКД (за приматели на плата)
 • 800 МКД (за неприматели на плата)


Трошок за проценка:

 • 2.000,00 МКД трошоци за проценка– се наплаќа единствено доколку кредитот е одобрен - БЕЗ ТРОШОЦИ ЗА ПРОЦЕНКА ДО 31.05.2017!


Трошок за предвремена отплата:

При целосна отплата: Без трошоци

При делумна отплата:

 • за уплата поголема од 5%: без трошоци
 • за уплата помала од 5%: 4.000 МКД 

Останати трошоци:

 • меница од 500 МКД
 • трошоци за осигурување согласно Тарифите на осигурителното друштво до конечно измирување на обврските на кредитот
 • нотарски трошоци за Договорот за залог согласно Нотарска тарифа
 • трошоци во врска со упис на залогот согласно Тарифите на соодветната јавна книга (судот или катастарот)