НЛБ Хипотекарен кредит

 

 

Аплицирајте за НЛБ Хипотекарните кредити до 30.06.2018 и искористете ја поволноста за 50% пониски манипулативни трошоци

  

Максимален износ

До 50.000 ЕУР / 3.000.000 МКД

Рок на отплата

До 240 месеци

Грејс период

До 12 месеци

Годишна каматна стапка

Каматна стапка за кредити во ЕУР клаузула:

5,9 процентни поени + шестмесечен Еурибор,

варијабилна годишна каматна стапка, но не помалку од 5,9%

за приматели на плата во НЛБ Банка (СВТ* до 6,25%) 

  

7 процентни поени + шестмесечен Еурибор,

варијабилна годишна каматана стапка, но не помалку од 7%

за кредити за неприматели на плата во НЛБ Банка (СВТ* 7,46%)

 

 

Каматна стапка за кредити во МКД: 

5,94% годишна каматна стапка

(варијабилна за целиот период: Национална референтна стапка + 3,8 процентни поени)*

За приматели на плата во НЛБ Банка 

  

7,04% годишна каматна стапка

(варијабилна за целиот период: Национална референтна стапка + 4,9 процентни поени)*

За неприматели на плата во НЛБ Банка

Услов

До 67 год.старост (до рок на отплата)
Редовно вработување и услов 1 рата <= 1/3 месечен приход

Без жиранти
Без ко-кредитобаратели (може да се вклучат по потреба)

Обезбедување

Хипотека на недвижен имот (1,4:1 до 3:1)
Меница од барателот (и ко-кредитобарателот/те)

*МКД: 6,35% СВТ за износ на кредит од 50.000 ЕУР, каматна стапка 5,96%, рок на отплата 240 месеци, манипулативен трошок  1,25%, трошок за апликација од 700 МКД и 400 МКД годишно за период еднаков на рокот на отплата на кредитот / 7,56% СВТ за износ на кредит од 50.000 ЕУР, каматна стапка 7,06%, рок на отплата 240 месеци, манипулативен трошок  1,5%, трошок за апликација од 900 МКД и 400 МКД годишно за период еднаков на рокот на отплата на кредитот

**Како референтна каматна стапка се користи национална референтна стапка (НРС) која што е објавена на веб страната на Народна банка на РМ под називот “каматни стапки на денарски депозити без девизна клаузула”  на 25-ти во претходниот месец пред склучувањето на договорот за кредит. Доколку националната референтна стапка има вредност под нула, тогаш ќе се смета дека изнесува нула. Усогласувањето на каматната стапка ќе се врши на шестмесечна основа и тоа на 1 јануари и на 1 јули секоја година врз основа на националната референтна стапка која што е во важност на 25.06 и на 25.12.Рефeрентната каматна стапка која важи во моментот изнесува 2,11%.
*ЕУР: 6,36% СВТ за износ на кредит од 3.000.0000 МКД, каматна стапка 5,97%, рок на отплата 240 месеци, манипулативен трошок  1,25%, трошок за апликација од 700 МКД и 1.000 МКД годишно за период еднаков на рокот на отплата на кредитот / 7,57% СВТ за износ на кредит од 3.000.0000 МКД, каматна стапка 7,07%, рок на отплата 240 месеци, манипулативен трошок  1,5%, трошок за апликација од 900 МКД и 1.000 МКД годишно за период еднаков на рокот на отплата на кредитот

***Каматната стапка е варијабилна, пресметана како збир од 6 (шестмесечен) ЕУРИБОР и фиксен додаток на годишно ниво. Официјални извори за објава на ЕУРИБОР стапките се European Monney Market Institute(EMMI), Globar Rate Set Systems LTD(GRSS), Thomson Reuters и останати овластени обезбедувачи на услуги од EMMI. Доколку стапката на  Еурибор има вредност под нула, ќе се смета дека изнесува нула. Усогласувањето на каматната стапка ќе се врши на шестмесечна основа и тоа на 1 јануари и на 1 јули секоја година согласно стапката на 6 (шестмесечниот) ЕУРИБОР кој што е важечки на последниот ден од претходното полугодие (31.12, односно 30.06). 

Трошоци

Манипулативен трошок:

 • 1,25% еднократна провизија од износот на кредитот приматели на плата преку НЛБ Банка, минимум 5.000 МКД, максимум 60.000,00 МКД -  50% ПОНИСКИ МАНИПУЛАТИВНИ ТРОШОЦИ ДО 30.06.2018 ГОДИНА
 • 1,5% еднократна провизија за неприматели на плата преку НЛБ Банка, минимум 5.000 МКД, максимум 60.000,00 МКД -  50% ПОНИСКИ МАНИПУЛАТИВНИ ТРОШОЦИ ДО 30.06.2018 ГОДИНА

Трошок за апликација:

 • 700 МКД (за приматели на плата)
 • 900 МКД (за неприматели на плата)

Трошок за полиса од незгоди:

 • 1.000 МКД годишно за период еднаков на рокот на отплата на кредитот (износот е променлив согласно Договорот за повеќегодишно осигурување склучен помеѓу Корисникот на кредит и осигурителното друштво)

Трошок за проценка:

 • 2.000 МКД трошоци за проценка– се наплаќа единствено доколку кредитот е одобрен - БЕЗ ТРОШОЦИ ЗА ПРОЦЕНКА ДО 30.06.2018 ГОДИНА 


Трошок за предвремена отплата:

При целосна отплата: Без трошоци

При делумна отплата:

 • за уплата поголема од 5%: без трошоци
 • за уплата помала од 5%: 4.000 МКД 

Останати трошоци:

 • меница од 500 МКД
 • трошоци за осигурување согласно Тарифите на осигурителното друштво до конечно измирување на обврските на кредитот
 • нотарски трошоци за Договорот за залог согласно Нотарска тарифа
 • трошоци во врска со упис на залогот согласно Тарифите на соодветната јавна книга (судот или катастарот)

Аплицирајте за НЛБ Ризико Хипотекарните кредити до 30.06.2018 и искористете ја поволноста за кредит без манипулативни трошоци и трошоци за проценка

 

Максимален износ

До 50.000 ЕУР / 3.000.000 МКД 

Рок на отплата

До 240 месеци

Греј период

До 12 месеци

Годишна каматна стапка

Кредит во МКД:

5,74% (варијабилна за целиот период: Национална референтна стапка + 3,6 процентни поени)*

   

Кредит во ЕУР:

5,7 процентни поени + шестмесечен Еурибор,

варијабилна годишна каматна стапка,

но не помалку од 5,7% за приматели на плата во НЛБ Банка 

Услов

До 67 год.старост (до рок на отплата)
Редовно вработување и услов 1 рата <= 1/3 месечен приход

Без жиранти
Без ко-кредитобаратели (може да се вклучат по потреба)

Обезбедување

Хипотека на недвижен имот (1,4:1 до 3:1)
Меница од барателот (и ко-кредитобарателот/те)

*МКД: 6,09% СВТ за износ на кредит од 3.000.0000 МКД, каматна стапка 5,77%, рок на отплата 240 месеци, манипулативен трошок 1,25% и трошок за апликација од 700 МКД 
 
**Како референтна каматна стапка се користи национална референтна стапка (НРС) која што е објавена на веб страната на Народна банка на РМ под називот “каматни стапки на денарски депозити без девизна клаузула”  на 25-ти во претходниот месец пред склучувањето на договорот за кредит. Доколку националната референтна стапка има вредност под нула, тогаш ќе се смета дека изнесува нула. Усогласувањето на каматната стапка ќе се врши на шестмесечна основа и тоа на 1 јануари и на 1 јули секоја година врз основа на националната референтна стапка која што е во важност на 25.06 и на 25.12.Рефeрентната каматна стапка која важи во моментот изнесува 2,11%.

*ЕУР: 6,04% СВТ за износ на кредит од 50.000 ЕУР, каматна стапка 5,7%, рок на отплата 240 месеци, манипулативен трошок 1,25% и трошок за апликација од 700 МКД

***Каматната стапка е варијабилна, пресметана како збир од 6 (шестмесечен) ЕУРИБОР и фиксен додаток на годишно ниво. Официјални извори за објава на ЕУРИБОР стапките се European Monney Market Institute(EMMI), Globar Rate Set Systems LTD(GRSS), Thomson Reuters и останати овластени обезбедувачи на услуги од EMMI. Доколку стапката на  Еурибор има вредност под нула, ќе се смета дека изнесува нула. Усогласувањето на каматната стапка ќе се врши на шестмесечна основа и тоа на 1 јануари и на 1 јули секоја година согласно стапката на 6 (шестмесечниот) ЕУРИБОР кој што е важечки на последниот ден од претходното полугодие (31.12, односно 30.06). 

Манипулативен трошок:

 • 1,25% еднократна провизија од износот на кредитот приматели на плата преку НЛБ Банка, минимум 5.000 МКД, максимум 60.000,00 МКД - БЕЗ МАНИПУЛАТИВНИ ТРОШОЦИ ДО 30.06.2018 ГОДИНА
 • 1,5% еднократна провизија за неприматели на плата преку НЛБ Банка, минимум 5.000 МКД, максимум 60.000,00 МКД - БЕЗ МАНИПУЛАТИВНИ ТРОШОЦИ ДО 30.06.2018 ГОДИНА

Трошок за апликација:

 • 700 МКД 


Трошок за проценка:

 • 2.000,00 МКД трошоци за проценка– се наплаќа единствено доколку кредитот е одобрен - БЕЗ ТРОШОЦИ ЗА ПРОЦЕНКА ДО 30.06.2018 ГОДИНА


Трошок за предвремена отплата:

При целосна отплата: Без трошоци

При делумна отплата:

 • за уплата поголема од 5%: без трошоци
 • за уплата помала од 5%: 4.000 МКД 

Останати трошоци:

 • меница од 500 МКД
 • трошоци за осигурување согласно Тарифите на осигурителното друштво до конечно измирување на обврските на кредитот
 • нотарски трошоци за Договорот за залог согласно Нотарска тарифа
 • трошоци во врска со упис на залогот согласно Тарифите на соодветната јавна книга (судот или катастарот)