Депозити

НЛБ Банка Ви нуди можност за сигурно депонирање на Вашите средства.

Основни информации

Рок на орочување:

  •  За денарски депозити: од 5 дена до 5 години
  • За денарски депозити со девизна клаузула: 3, 6, 9 или 12 месеци
  • За девизни депозити: (валута: EUR, USD, CHF, AUD, GBP и во останати валути): 1, 3, 6, 12 или 24 месеци

Исплатата на каматата се врши по истекот на рокот на орочување или на месечно ниво, по Ваше барање

Каматната стапка за износ поголем од 30.000.000,00 МКД се одлучува на ниво на Управниот Одбор на Банката и се одредува во зависност од ликвидносната состојба и движењето на каматната стапка на финансискиот пазар

Износ од 10.000.001 МКД
до 30.000.000 МКД

5 дена 0,00%
7 дена 0,00%
15 дена 0,00%
1 месец 0,00%
2 месеци 0,00%
3 месеци 0,00%
4 месеци 0,00%
6 месеци 0,00%
9 месеци 0,00%
12 месеци 0,00%
24 месеци  0,01%
36 месеци 0,02%
60 месеци 0,03%
*Доколку вредноста на НРС е негативна, тогаш НРС ќе се смета за 0.

Каматна стапка по видување:

  • на сметка  0,00%
  • преку ноќ 0,02%
  • со договор 0,00%

Износ до
150.000 ЕУР во МКД

Износ од 150.001 до
300.000 ЕУР во МКД

3 месеци 0,00% 0,00%
6 месеци 0,00% 0,00%
9 месеци 0,00% 0,00%
12 месеци 0,00% 0,00%
EURUSDGBPAUD

Други валути

BGN, CZK, HUF, PLN, RON, HRK, TRU, RUB

Други валути

CAD, SEK, NOK, DKK, JPY, CHF

1 месеци 0,00% 0,01% 0,01% 0,30% 0,00% 0,00%
3 месеци 0,00% 0,01% 0,01% 0,40% 0,00% 0,00%
6 месеци 0,00% 0,03% 0,03% 0,50% 0,00% 0,00%
12 месеци 0,00% 0,05% 0,05% 0,70% 0,00% 0,00%
24 месеци 0,01% - - - 0,00% -