Плаќање

Сите плаќања во денари што ги вршат учесниците во платниот промет преку носителите на платен промет.
Широката мрежа на кореспондентски релации со над 900 банки низ Светот.