НЛБ Интергрупациски плаќања 

За сите девизни плаќања во рамките на банките на НЛБ Групација

НЛБ Банка ги намали провизиите за правни лица за меѓународни девизни плаќања во рамки на банките членки на НЛБ Групацијата (Словенија, Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина,Косово, Република Српска). Провизијата за Лоро и Ностро дознаки изнесува 5 ЕУР (SHA/BEN опција) , додека провизијата за Ностро дознаки со OUR опција е намалена и изнесува 10 еур.

Овие провизии се со важност до 30.06.2019 година и се однесуваат за електронски плаќања извршени помеѓу банките во рамки на НЛБ Групацијата, без разлика на износот на трансакцијата и без SWIFT трошоци.

Основни информации 


  Наменети се за сите правни лица кои имаат отворено сметка во една од банките членки на НЛБ Групацијата и сакаат да реализираат девизно плаќање до банка, членка на НЛБ групацијата.
  Провизијата за секое плаќање е фиксна и изнесува 5 ЕВРА за налози реализирани преку електронско банкарство.

Предности на интергрупациски плаќања

   - Важи за правните лица кои имаат отворено сметка во една од банките членки на НЛБ Групацијата.
   - Важи за лоро и ностро дознаки направени од страна на правно лице, извршени помеѓу банките членки на НЛБ Групацијата: НЛБ Банка а.д. Бања Лука, НЛБ Банка а.д. Сараево, НЛБ Банка а.д. Подгорица, НЛБ Банка а.д. Белград, НЛБ Банка а.д. Приштина, НЛБ Банка АД Скопје и НЛБ Банка а.д. Љубљана.
   - Износот на дознаката за девизен прилив и одлив не е ограничен.
   - Се применува само на електронско плаќање Важи само за плаќање со редовни порамнувања (D+1 за EUR, SEK, RON и USD, D+2 за сите други валути).
   - Важи за плаќања со SHA* опција. Во случај на плаќање со OUR* опција провизијата е намалена и изнесува 10 ЕУР без разлика на износот на трансакцијата.