Трајни налози

Трајни налози за навремено плаќање на Вашите доспеани побарувања без потреба од посета на експозитура

Карактеристики

  • Вашиот долг по основ на денарски кредити е секогаш платен навреме
  • Без провизии за плаќање преку траен налог
  • Плаќање на Вашите обврски по основ на денарск икредити, денарски гаранции, Овердрафт и револвинг кредити без потреба да ја посетите експозитурата на Банката