Дозволено пречекорување - Оverdraft

     

Главни предности

 • Може да се користи како дополнителен продукт за секоја фирма која има изложеност 
 • Надминување на сезонски флуктуации во паричните текови и премостување на одреден период се до наплата на побарувањата
 • Брза процедура за одобрување и едноставен пристап до потребните средства
 • Одржување на ликвидноста
 • Задоволување на потребата од финансиски средства во даден момент без потреба од дополнителни кредитни процедури

Максимален износ

Зависно од просечните месечни приливи во последната година

Годишна каматна стапка

7,9% фиксна годишна каматна стапка                                                                                                                                                   

Рок на отплата

12 месеци 
Обезбедување
 • Меница во форма на нотарски акт  
 • Хипотека на недвижен имот 
 • Рамковен револвинг кредит лимит

Трошоци

Провизија за одобрување

0,75% еднократно, минимум 5.000 мкд 

Без провизија за предвремено затварање


Потребни документи

 • Барање за одобрување на кредитна изложеност
 • Тековна состојба 
 • Официјални финансиски извештаи за последните 3 години
 • Финансиски извештај со просек