Инкаса – Лоро

Основни информации

Лоро е инкасото кога НЛБ Банка АД Скопје прима документација за наплата чија вредност треба да ја плати нејзин комитент или кога согласно инструкциите на банката-доставувач на документите во НЛБ Банка АД Скопје, документацијата треба да се проследи до трета банка. Во улога на страна која треба да изврши плаќање може да се јават физички и правни лица.

Што е потребно?

  • Да имате отворено денарска и девизна сметка во НЛБ Банка.
  • Доколку треба да аплицирате за авал на меница, ќе добиете дополнителни информации од Службата за документарно работење.

Каде може да добиете дополнителни информаци?

Во Дирекцијата на Банката - Служба за документарно работење 

За сите потребни информации можете да се обратите на:
Тел: 02 / 5100 - 485 
Тел: 02 / 5100 - 621
Тел: 02 / 5100 - 825
Тел: 02 / 5100 - 885

Е: dokumentarno_rabotenje@nlb.mk   

Провизии и трошоци

Провизијата за известување за пристигнати документи изнесува 0,10% од вредноста на документите, еднократно (минимум 1.500 МКД)
Известување за измена на условите – 1.200 МКД еднократно (за секој амандман). Во случај на авал – според Одлука на надлежен орган

Потребни документи

  • Намера за откуп на девизи на девизниот пазар на Банката и Заклучница од Девизен пазар
  • Дополнителни документи во зависност од обезбедувањето