Девизни / Денарски гаранции – Лоро

 

Основни информации

Лоро е гаранцијата издадена од друга банка, во корист на клиент на НЛБ Банка, НЛБ Банка или на комитент на трета банка, која НЛБ Банка ја проследува. Во улога на корисник може да се јават физички и правни лица.

Што е потребно?

  • Да имате отворено денарска и девизна сметка во НЛБ Банка
  • Документ кој ја одразува комерцијалната зделка помеѓу налогодавачот и корисникот

Каде може да добиете дополнителни информации?

Во Дирекцијата на Банката - Служба за документарно работење

За сите потребни информации можете да се обратите на:

За сите потребни информации можете да се обратите на:

Е: dokumentarno_rabotenje@nlb.mk

За девизни гаранции
Тел: 02 / 5100 - 485
Тел: 02 / 5100 - 621
Тел: 02 / 5100 - 825
Тел: 02 / 5100 - 885

За денарски гаранции
Тел: 02 / 5100 - 473
Тел: 02 / 5100 - 490
Тел: 02 / 5100 - 822
Тел: 02 / 5100 - 874

Провизии и трошоци

  • Нотификација на гаранција: 0,10% еднократно (минимум 1.500 МКД)
  • Нотификација на измена по гаранција: 1.200 МКД еднократно
  • Превземање и обработка на документи: 0,15% еднократно (минимум 1.500 МКД)
  • Курирски трошоци за испраќање на документи: според фактурираната вредност