Документарни акредитиви - Лоро

Основни информации

Лоро е акредитивот издаден од друга банка, во корист на клиент на НЛБ Банка, на НЛБ Банка или на комитент на трета банка, која НЛБ Банка го проследува. Во улога на корисник може да се јават физички и правни лица.

Што е потребно?

  • Да имате отворено денарска и девизна сметка во НЛБ Банка
  • Профактура, договор или друг документ, кој ја одразува комерцијалната зделка помеѓу налогодавачот и корисникот

Каде може да добиете дополнителни информации?

Во Дирекцијата на Банката - Служба за документарно работење.

За сите потребни информации можете да се обратите на:
Тел: 02 / 5100 - 485 
Тел: 02 / 5100 - 621
Тел: 02 / 5100 - 825

Е: dokumentarno_rabotenje@nlb.mk   

Провизии и трошоци

 

  • Нотификација на акредитив: 0,10% еднократно  (минимум 1500 МКД)
  • Нотификација на измена по акредитив: 1.200 МКД  еднократно
  • Превземање и обработка на документи: 0,15% еднократно (минимум 1.500 МКД)
  • Курирски трошоци за испраќање на документи: според фактурираната вредност