Договор за Рамковен револвинг кредит лимит за корпоративни клиенти

Валута

Денарски кредит со девизна клаузула (ЕУР во денарска проттивредност)

Максимален износ

По договор, согласно потребите на друштвото, оценката на Банката и понудените средства за обезбедување

Рок на отплата

5 години (со обезбедување хипотека на недвижен имот)
3 години (со обезбедување залог)

Намена

Повеќекратно користење на сите продукти на Банката: долгорочни кредити,
краткорочни кредити, гаранции, акредитиви, бизнис картички, пристапување кон долг и др. 

За секоја поединечна кредитна изложеност се склучува поединечен договор

Провизија за водење 
на Договор

Без надоместок

Провизија за предвремена
отплата на кредитот

1% манипулативни трошоци, еднократно, на износот на рамковниот револвинг кредит лимит,
(максимум 500.000 МКД) само во случај кога предвременото раскинување на рамковниот лимит има за
цел префрлување на изложеностите во друга банка

Манипулативен трошок

Без надоместок за одобрување

*Продуктна понуда на кредити во НЛБ Банка вклучува примена на фиксни или варијабилни каматни стапки. Фиксните стапки се применуваат кај краткорочните кредити и истите се непроменливи за целиот период на користење на кредитот. Варијабилните каматни стапки се применуваат кај долгорочните кредити од сопствени средства на Банката и се истите се составени од референтна стапка  плус одреден фиксен додаток/фиксен одбиток.

Како референтна стапка кај долгорочните кредити во денари се користи националната референта стапка (НРС) што е објавена и достапна на веб-страницата на НБРМ (http://www.nbrm.mk) под називот „каматната стапка на денарски депозити без валутна клаузула“. Доколку националната референтна стапка има вредност под нула, ќе се смета дека изнесува нула. При формирање и пресметување на камата за периодот од датумот на склучување на договорот за кредитот до датумот на првото усогласување на каматната стапка ќе се применува националната референтна стапка која што е објавена на интернет страната на НБРМ на 25ти во претходниот месец пред склучувањето на договорот за кредитот. Усогласувањето на номиналната каматна стапка во која што како референтна стапка се применува НРС се врши на шестмесечна основа и тоа на 1 јануари и на 1 јули секоја година врз основа на националната референтна стапка која што е во важност на 25.06 и на 25.12.

Како референтна стапка кај долгорочните денарски кредити со валутна клаузула и долгорочните девизни кредити во ЕУР се користи стапката на шестмесечниот ЕУРИБОР. Доколку стапката има негативна вредност, во пресметката на номиналната каматна стапка истата ќе се зема со вредност нула. При формирање и пресметување на камата за периодот од датумот на првото склучување на договорот за кредитот до датумот на првото усогласување на каматната стапка ќе се применува стапката на 6 месечен ЕУРИБОР која што важи на денот на склучување на договорот за кредитот. Усогласувањето на номиналната каматна стапка ќе се врши на шестмесечна основа и тоа на 1 јануари и на 1 јули секоја година согласно стапката на 6(шестмесечниот) Еурибор кој што е важечки на последниот ден од претходното полугодие(31.12, односно 30.06).