Инвестициски кредити

За инвестиции во основни средства, за обртни средства или за рефинансирање на обврски од други банки
За инвестиции во основни средства, за обртни средства или за рефинансирање на обврски од други банки
Долгорочни и краткорочни (револвинг, со динамика и без динамика). За основни и обртни средства.
За купување, градење или доградување на деловен простор со наменска исплата.
За набавка на нова опрема: производствена опрема, машини, алати, медицинска опрема, канцелариска опрема итн.
За набавка на нови патнички возила и лесни комерцијални возила (pick-up-ови и комбиња), камиони и други транспортни средства.
За oсновни, трајни обртни и/или обртни средства или за рефинасирање на обврски од други банки.
За набавка на основни и обртни средства за индивидуални земјоделци и претпријатија.