Кредитни линии

За основни и обртни средства.
За набавка на основни и обртни средства за индивидуални земјоделци и претпријатија кои се занимаваат со земјоделска дејност.