О2 лимит - револвинг кредит

 

Максимален износ

До 50% од просечен месечен прилив за последната година

Годишни каматни стапки

5,9% фиксна годишна каматна стапка

Рок на отплата

До 24 месеци за кредити обезбедени со меница како нотарски акт

До 36 месеци за кредити обезбедени со хипотека на недвижен имот

Манипулативен трошок

0,80% еднократно, минимум 5.000 мкд  за кредити со рок 24 месеци

1,2% еднократно, минимум 5.000 мкд  за кредити со рок 36 месеци

Провизија за предвремено

затворање на кредитот

Без провизија за предвремена отплата на кредитот

Обезбедување

За износи до 1.200.000 МКД: МНА

 

За износи над 1.200.000 МКД: Рамковен револвинг кредит

лимит или Меници и хипотека на недвижен имот

Потребни документи

  • Барање за одобрување на кредитна изложеност
  • Тековна состојба
  • Официјални финансиски извештаи за последните 3 години
  • Финансиски извештај со пресек
  • Валидни документи за проценка на обезбедувањето
  • Документација согласно намената на кредитот