Рамковен револвинг кредит лимит

Рок на важност

5 години (со обезбедување хипотека на недвижен имот)

3 години (со обезбедување залог)

Потребни документи

  • Барање за одобрување на кредитна изложеност
  • Тековна состојба
  • Официјални финансиски извештаи за последните 3 години
  • Финансиски извештај со пресек
  • Валидни документи за проценка на обезбедувањето
  • Документација согласно намената на кредитот