Долгорочен кредит со фиксна каматна стапка

Намена

За инвестициски вложувања, основни средства, превземање од други банки и останати долгорочни намени

Валута

Денарски кредит

Годишни каматна стапка

10 години фиксна каматна стапка (Висината на каматната стапка зависи од бонитетот на компанијата, видот и квалитетот на понуденото обезбедување, кредитната историја и уредноста во подмирување на обврските (фиксна за целиот период))

Рок на отплата

До 120 месеци со 24 месеци грејс период

Провизија за одобрување

До 1% еднократно, мин 5.000 мкд

Провизија за водење

0,2% годишно

Начин на отплата

На рати или ануитетски

Обезбедување

МНА и хипотека на недвижен имот и/или залог на подвижни предмети