Бизнис долгорочен денарски кредит

За инвестиции во основни средства, за обртни средства и за рефинансирање на обврски од други банки.

Максимален износ

12.300.000 МКД

Намена

Нови инвестиции во основни средства: (Производствена опрема, машини, алати,
медицинска опрема, опрема за пакување, канцелариска опрема, земјоделска опрема,
инсталации, градежна опрема, компјутерска опрема и др.)
Трајни обртни средства
Рефинансирање на обврски од други Банки.

Каматни стапки

НРКС + 2,2% - 3,35% варијабилна за целиот период 

Рок на отплата

До 84 месеци

Провизија за водење на кредитот

0,25% годишно, на преостанатиот износ на кредитот

Манипулативен трошок

0,50%, минимум 3.000 МКД еднократно

Без провизија за рефинансирање на изложеност од друга Банка 

Без провизија за одобрување за сите примени апликации до 30.06.2019 година

Провизија за предвремена
отплата

Без провизија за предвремена отплата од сопствени средства

 

Обезбедување

  • 2 Меници и хипотека
  • Рамковен револвинг кредит лимит

Потребни документи 

  • Барање за одобрување на кредитна изложеност
  • Тековна состојба
  • Официјални финансиски извештаи за последните 3 години
  • Финансиски извештај со пресек
  • Валидни документи за проценка на обезбедувањето
  • Документација согласно намената на кредитот