Корпоративни финансии

Советување во врска со капитални поврзувања и слични корпоративни активности и финансирање преку издавање на акции, обврзници. 

Карактеристики

Во согласност со потребите и барањата на клиентот може да се направи целосно или делумно посредување при процесот на спојување или преземање  во согласност со законот за преземање на акционерски друштва (due diligence, проценка, подгототвка на документација, одлуки, дозвола и сл).

 • Анализа на пазарот и идентификација на релевантните компании (потенцијални купувачи или продавачи)
 • Барање на стратешки партнери во земјата и во странство
 • Вршење на длабинска анализа на компанијата (due diligence)
 • Проценка на очекуваните синергетски ефекти (раст на приходите, подобрување на ефикасноста, движење на профитната маргина, поврат на капиталот, рационализација и отуѓување  на непотребни средства)
 • Предлогот за оптимална структура на финансирање
 • Стручни совети во процесот на преговарање
 • Соработка и помош во подготовка на потребната документација
 • Консултантски услуги и извршување на трансакции (правни и финансиски)
 • Целосно индувидуален пристап кон секој клиент и можност за извшување на целокупната постапка или поединечни фази од процесот на спојувањето и/или преземањето

Контакт

Служба за услуги со хартии од вредност
Ул. Мајка Тереза бр.1
02/ 5100 358


02/ 5100 352
e.brljamova@nlb.mk

 02/ 5100 354
k.nastoski@nlb.mk

02/ 5100 357
f.janevski@nlb.mk

Карактеристики

Финансирање преку издавање на акции или обврзници е одлична можност за реномираните компании.

 

 • Активности за сметка на издавачот потребни за успешна јавна понуда на хартии од вредност без задолжителен откуп на непродадените хартии од вредност
 • Активности за сметка на издавачот потребни за успешна јавна понуда на хартии од вредност со задолжителен откуп на непродадените хартии од вредност
 • Активности за сметка на издавачот потребни за успешна приватна понуда на хартии од вредност
 • Обезбедување на одобрение од Комисија за хартии од вредност за издавање на хартии од вредност по пат на јавна или приватна понуда
 • Регистрација на јавно понудените хартии од вредност од Македонската берза на хартии од вредност
 • Законски објави и известувања
 • Регистрација на новата емисија во Централниот депозитар за хартии од вредност и Централниот регистар
 • Советодавни услуги (правни и финансиски)

Контакт

Служба за услуги со хартии од вредност
Ул. Мајка Тереза бр.1
+389 2 5100 358


02/ 5100-352
e.brljamova@nlb.mk

 02/ 5100-354
k.nastoski@nlb.mk

02/ 5100 357
f.janevski@nlb.mk