Виолетов депозит

Виолетовиот депозит е наменет за сите приматели на плата или пензија во НЛБ Банка, корисници на услугата Лично банкарство и нивните малолетни деца и нуди повисоки каматни стапки.

Карактеристики

  • Валута: МКД и ЕУР
  • Рок на орочување: 13 месеци
  • Минимален влог: 15.000 МКД или 250 ЕУР
  • Каматна стапка: фиксна
  • Припис на камата: месечно или рочно
  • Предвремено раскинување на штедењето: се пресметува камата по видување
  • Склучување на договор: во сите експозитури на НЛБ Банка
  • Документ за идентификација: лична карта или пасош

Каматни стапки

ВалутаРок на орочувањеФиксна каматна стапка
ЕУР 13 месеци 0,45% - фиксна
МКД 13 месеци 1,00%  - фиксна

*Каматните стапки се на годишно ниво.

** Денарските депозити со рочност до 36 месеци имаат фиксна каматна стапка. 

**Каматните стапки се на годишно ниво согласно Одлуката за каматни стапки на НЛБ Банка АД Скопје

Преглед на каматни стапки за сите депозити на физички лица

Хронолошки промени на 6 месечен Еурибор