НЛБ Хипотекарен кредит

 

 

 Аплицирајте за НЛБ Хипотекарните кредити и искористете ја промотивната понуда со 50% пониски манипулативни трошоци до 31.12.2018 година!

  

Аплицирај Online

Максимален износ

До 3.000.000 МКД

Рок на отплата

До 180 месеци

Грејс период

До 12 месеци

Годишна каматна стапка

 Каматна стапка за кредити: 

5,85% годишна каматна стапка

(варијабилна за целиот период: Национална референтна стапка + 3,87 процентни поени)*

За приматели на плата/пензија во НЛБ Банка

  

6,95% годишна каматна стапка

(варијабилна за целиот период: Национална референтна стапка + 4,97 процентни поени)*

За вработени и пензионери

Услов

Исполнет услов за кредитоспособност

Без жиранти
Без ко-кредитобаратели (може да се вклучат по потреба)

Обезбедување

Хипотека на недвижен имот (1,4:1 до 3:1)
Меница од барателот (и ко-кредитобарателот/те)

*МКД: 6,35% СВТ за износ на кредит од 50.000 ЕУР, каматна стапка 5,96%, рок на отплата 240 месеци, манипулативен трошок  1,25%, трошок за апликација од 700 МКД и 400 МКД годишно за период еднаков на рокот на отплата на кредитот / 7,56% СВТ за износ на кредит од 50.000 ЕУР, каматна стапка 7,04%, рок на отплата 240 месеци, манипулативен трошок  1,5%, трошок за апликација од 900 МКД и 400 МКД годишно за период еднаков на рокот на отплата на кредитот

**Како референтна каматна стапка се користи национална референтна каматна стапка (НРКС) која што е објавена на веб страната на Народна банка на РМ под називот “каматни стапки на денарски депозити без девизна клаузула”  на 25-ти во претходниот месец пред склучувањето на договорот за кредит. Доколку националната референтна каматна стапка има вредност под нула, тогаш ќе се смета дека изнесува нула. Усогласувањето на каматната стапка ќе се врши на шестмесечна основа и тоа на 1 јануари и на 1 јули секоја година врз основа на националната референтна стапка која што е во важност на 25.06 и на 25.12.Рефeрентната каматна стапка која важи во моментот изнесува 1,98%.
Трошоци

Манипулативен трошок:

 • 1,25% еднократна провизија од износот на кредитот приматели на плата преку НЛБ Банка, минимум 5.000 МКД, максимум 60.000,00 МКД - 50% пониски манипулативни трошоци до 31.12.2018 година
 • 1,5% еднократна провизија за неприматели на плата преку НЛБ Банка, минимум 5.000 МКД, максимум 60.000,00 МКД - 50% пониски манипулативни трошоци до 31.12.2018 година

Трошок за апликација:

 • 700 МКД (за приматели на плата)
 • 900 МКД (за неприматели на плата)

Трошок за полиса од незгоди:

 • 1.000 МКД годишно за период еднаков на рокот на отплата на кредитот (износот е променлив согласно Договорот за повеќегодишно осигурување склучен помеѓу Корисникот на кредит и осигурителното друштво)

Трошок за проценка:

 • 2.000 МКД трошоци за проценка– се наплаќа единствено доколку кредитот е одобрен - без трошоци за проценка до 31.12.2018 година


Трошок за предвремена отплата:

При целосна отплата: Без трошоци

При делумна отплата:

 • за уплата поголема од 5%: без трошоци
 • за уплата помала од 5%: 4.000 МКД 

Останати трошоци:

 • меница од 500 МКД
 • трошоци за домаќинско осигурување согласно Тарифите на осигурителното друштво до конечно измирување на обврските на кредитот
 • нотарски трошоци за Договорот за залог согласно Нотарска тарифа
 • трошоци во врска со упис на залогот согласно Тарифите на соодветната јавна книга (судот или катастарот)

 Аплицирајте за НЛБ Хипотекарните Плус кредити и искористете ја промотивната понуда без манипулативни трошоци до 31.12.2018 година!

 

Аплицирај Online

Максимален износ

До 3.000.000 МКД 

Рок на отплата

До 180 месеци

Греј период

До 12 месеци

Годишна каматна стапка

Кредит во МКД:

5,65% (варијабилна за целиот период: Национална референтна каматна стапка + 3,67 процентни поени)*

Услов

Приматели на плата/пензија и склучен договор за животно осигурување

Исполнет услов за кредитоспособност

Без жиранти 
Без ко-кредитобаратели (може да се вклучат по потреба)

Обезбедување

Хипотека на недвижен имот (1,4:1 до 3:1)
Меница од барателот (и ко-кредитобарателот/те)

*МКД: 6,09% СВТ за износ на кредит од 3.000.0000 МКД, каматна стапка 5,74%, рок на отплата 240 месеци, манипулативен трошок 1,25% и трошок за апликација од 700 МКД 
 
**Како референтна каматна стапка се користи национална референтна каматна стапка (НРКС) која што е објавена на веб страната на Народна банка на РМ под називот “каматни стапки на денарски депозити без девизна клаузула”  на 25-ти во претходниот месец пред склучувањето на договорот за кредит. Доколку националната референтна каматна стапка има вредност под нула, тогаш ќе се смета дека изнесува нула. Усогласувањето на каматната стапка ќе се врши на шестмесечна основа и тоа на 1 јануари и на 1 јули секоја година врз основа на националната референтна стапка која што е во важност на 25.06 и на 25.12.Рефeрентната каматна стапка која важи во моментот изнесува 1,98%.

Манипулативен трошок:

 • 1,25% еднократна провизија од износот на кредитот приматели на плата преку НЛБ Банка, минимум 5.000 МКД, максимум 60.000,00 МКД - без манипулативни трошоци до 31.12.2018 година
 • 1,5% еднократна провизија за неприматели на плата преку НЛБ Банка, минимум 5.000 МКД, максимум 60.000,00 МКД - без манипулативни трошоци до 31.12.2018 година

Трошок за апликација:

 • 700 МКД 


Трошок за проценка:

 • 2.000,00 МКД трошоци за проценка– се наплаќа единствено доколку кредитот е одобрен - без трошоци за проценка до 31.12.2018 година


Трошок за предвремена отплата:

При целосна отплата: Без трошоци

При делумна отплата:

 • за уплата поголема од 5%: без трошоци
 • за уплата помала од 5%: 4.000 МКД 

Останати трошоци:

 • меница од 500 МКД
 • трошоци за домаќинско осигурување согласно Тарифите на осигурителното друштво до конечно измирување на обврските на кредитот
 • нотарски трошоци за Договорот за залог согласно Нотарска тарифа
 • трошоци во врска со упис на залогот согласно Тарифите на соодветната јавна книга (судот или катастарот)

За повеќе информации кликни тука