НЛБ Хипотекарен кредит

 

 

Отсега е лесно, изберете како наједноставно сакате да го платите Вашето животно осигурување, однапред во целост или со повеќекратно плаќање!

Дополнителна придобивка кај повеќекратното плаќање е што осигурувањето трае за целовреметраење на кредитот, без плаќање на премијата во последните 5 години!

 

Аплицирајте за НЛБ Хипотекарните кредити до 31 мај и искористете ги промотивните поволности, без трошоци за одобрување и без трошоци за проценка!

 

  

Закажи состанок 

Максимален износ

До 6.000.000 МКД

Рок на отплата

До 240 месеци

Грејс период

До 12 месеци

Годишна каматна стапка

Каматна стапка за кредити: 

6,25% годишна каматна стапка

(варијабилна за целиот период: НРКС + 4 процентни поени)*

За приматели на плата/пензија во НЛБ Банка

7,75% годишна каматна стапка

(варијабилна за целиот период: НРКС + 5, 5 процентни поени)**

За вработени и пензионери

Услов

Исполнет услов за кредитоспособност

Без жиранти
Без ко-кредитобаратели (може да се вклучат по потреба)

Обезбедување

Хипотека на недвижен имот (1,4:1 до 3:1)
Меница од барателот (и ко-кредитобарателот/те)

* Како референтна каматна стапка се користи национална референтна каматна стапка (НРКС) која што е објавена на веб страната на Народна банка на РСМ под називот “каматни стапки на денарски депозити без девизна клаузула”  на 25-ти во претходниот месец пред склучувањето на договорот за кредит. Доколку националната референтна каматна стапка има вредност под нула, тогаш ќе се смета дека изнесува нула. Усогласувањето на каматната стапка ќе се врши на шестмесечна основа и тоа на 1 јануари и на 1 јули секоја година врз основа на националната референтна стапка која што е во важност на 25.06 и на 25.12. Рефeрентната каматна стапка која важи во моментот изнесува 2,25%.

Трошоци: БЕЗ МАНИПУЛАТИВНИ ТРОШОЦИ ЗА ОДОБРУВАЊЕ ДО 31 МАЈ

Манипулативен трошок:

 • 1,25% еднократна провизија од износот на кредитот приматели на плата преку НЛБ Банка, минимум 5.000 МКД, максимум 60.000,00 МКД 
 • 1,5% еднократна провизија за неприматели на плата преку НЛБ Банка, минимум 5.000 МКД, максимум 60.000,00 МКД 

Трошок за апликација:

 • 700 МКД (за приматели на плата)
 • 900 МКД (за неприматели на плата)

Трошок за полиса од незгода од Сава осигурување:

 • 1.200 МКД годишно за период еднаков на рокот на отплата на кредитот (износот е променлив согласно Договорот за повеќегодишно осигурување склучен помеѓу Корисникот на кредит и осигурителното друштво Сава осигурување)

Трошок за проценка:

 • 2.000 МКД трошоци за проценка– се наплаќа единствено доколку кредитот е одобрен 


Трошок за предвремена отплата:

При целосна отплата: Без трошоци

При делумна отплата:

 • за уплата поголема од 5%: без трошоци
 • за уплата помала од 5%: 4.000 МКД 

Останати трошоци:

 • меница од 500 МКД
 • трошоци за домаќинско осигурување од Сава осигурување согласно Тарифите на осигурителното друштво до конечно измирување на обврските на кредитот
 • нотарски трошоци за Договорот за залог согласно Нотарска тарифа
 • трошоци во врска со упис на залогот согласно Тарифите на соодветната јавна книга (судот или катастарот)

 

 

Закажи состанок 

Максимален износ

До 6.000.000 МКД 

Рок на отплата

До 240 месеци

Грејс период

До 12 месеци

Годишна каматна стапка

Кредит во МКД:

6,05% (варијабилна за целиот период: НРКС + 3,8 процентни поени)*

Услов

Приматели на плата/пензија и склучен договор за животно осигурување од Кроација Осигурување - Живот

Исполнет услов за кредитоспособност

Без жиранти 
Без ко-кредитобаратели (може да се вклучат по потреба)

Обезбедување

Хипотека на недвижен имот (1,4:1 до 3:1)
Меница од барателот (и ко-кредитобарателот/те)

**Како референтна каматна стапка се користи национална референтна каматна стапка (НРКС) која што е објавена на веб страната на Народна банка на РСМ под називот “каматни стапки на денарски депозити без девизна клаузула”  на 25-ти во претходниот месец пред склучувањето на договорот за кредит. Доколку националната референтна каматна стапка има вредност под нула, тогаш ќе се смета дека изнесува нула. Усогласувањето на каматната стапка ќе се врши на шестмесечна основа и тоа на 1 јануари и на 1 јули секоја година врз основа на националната референтна стапка која што е во важност на 25.06 и на 25.12. Рефeрентната каматна стапка која важи во моментот изнесува 2,25 %.

Tрошок: БЕЗ МАНИПУЛАТИВНИ ТРОШОЦИ ЗА ОДОБРУВАЊЕ ДО 31 МАЈ!

Манипулативен трошок: 

 • 1,25% еднократна провизија од износот на кредитот приматели на плата преку НЛБ Банка, минимум 5.000 МКД, максимум 60.000,00 МКД 
 • 1,5% еднократна провизија за неприматели на плата преку НЛБ Банка, минимум 5.000 МКД, максимум 60.000,00 МКД 

Трошок за апликација:

 • 700 МКД 

Трошок за проценка: 

 • 2.000,00 МКД трошоци за проценка– се наплаќа единствено доколку кредитот е одобрен 


Трошок за предвремена отплата:

При целосна отплата: Без трошоци

При делумна отплата:

 • за уплата поголема од 5%: без трошоци
 • за уплата помала од 5%: 4.000 МКД 

Останати трошоци:

 • меница од 500 МКД
 • трошоци за домаќинско осигурување од Сава осигурување  согласно Тарифите на осигурителното друштво до конечно измирување на обврските на кредитот
 • нотарски трошоци за Договорот за залог согласно Нотарска тарифа
 • трошоци во врска со упис на залогот согласно Тарифите на соодветната јавна книга (судот или катастарот)