НЛБ Депозит на 25 месеци

НЛБ Депозитот на 25 месеци е наменет за клиентите кои примаат плата / пензија во НЛБ Банка и за корисниците на Лично банкарство.

 

Карактеристики

  • Валута:  ЕУР, МКД
  • Рок на орочување: 25 месеци
  • Минимален влог:  250 ЕУР или 15.000 МКД
  • Каматна стапка: фиксна за депозити во ЕУР и МКД
  • Препис на камата: месечно или рочно
  • Склучување на договор: во сите експозитури на НЛБ Банка
  • Предвремено раскнижување на штедењето: се пресметува камата по видување
  • Документ за идентификација: лична карта или пасош

Каматни стапки

ВалутаРок на орочување

Каматна стапка 

ЕУР 25 месеци 1,00% - фиксна
МКД 25 месеци 1,40% - фиксна

*Каматните стапки се на годишно ниво.

** Денарските депозити со рочност до 36 месеци имаат фиксна каматна стапка. 

*** Фиксна каматна стапка. Како важечка каматна стапка во неработни денови или денови од викенд, кои се работни за експозитурите/каналите на Банката, се смета каматната стапка објавена за последниот работен ден.

**** Каматните стапки се на годишно ниво согласно Одлуката за каматни стапки на НЛБ Банка АД Скопје.

Преглед на каматни стапки за сите депозити на физички лица

Хронолошки промени на 6 месечен Еурибор