Платен промет во земјата  

За сите денарски безготовински и готовински плаќања.

Карактеристики

  • Можност за готовински и безготовински транскации
  • Плаќања кон физички и правни лица кои имаат сметки во НЛБ Банка
  • Плаќања кон физички и правни лица кои имаат сметки во други банки
  • Готовински исплати и уплати
  • Плаќања преку траен налог
  • Купопродажба на девизи
  • Плаќања преку НЛБ Клик – електронско банкарство

Основни информации

 
НЛБ Банка АД Скопје е носител на платниот промет во земјата и дел од платниот систем на Република Македонија, каде сите денарски платни трансакции на своите комитенти ги извршува преку:
1

Интерен платен промет - плаќања помеѓу комитентите на банката (систем на плаќања во рамки на една банка), кој е најефтин и најбрз начин на реализација на налозите за плаќање.

2

Екстерен платен промет - меѓубанкарски платен промет каде учесниците од две банки своите плаќања може да ги извршуваат преку два система на порамнувања:

  • МИПС – Македонски интербанкарски платен систем односно систем на порамнување во НБРМ. Се користи за итни и големи плаќања на и над 1.000.000 денари.
  • КИБС – Клириншки интербанкарски систем односно систем на порамнување во Клириншката куќа. (Порамнување помеѓу банките кое се врши на крај од пресметковниот ден за налози до 1.000.000 денари.)

За повеќе информации кликни тука