Хартии од вредност 

 

НЛБ Банка Ви овозможува брзо и едноставно да купите или продадете акции или обврзници.
Посредување при отворање на старателски сметки во ЦДХВ и нивно водење, известувања за промени во законската регулативата и застапување на собранија.
НЛБ Банка активно учествува на аукциите на државни хартии од вредност како овластен учесник, во свое име, а за сметка на индиректни учесници на организираните аукции.