ТИБИ Депозит

ТИБИ Депозитот е наменет за сите кои сакаат да штедат за посигурна иднина на своите деца, наменето за најмалите па се до 18 години.

Карактеристики

  • Валута: МКД, ЕУР
  • Рок на орочување: по видување, 3, 6, 12, 24, 36, 48 и 60 месеци
  • Минимален влог: 2.500 МКД / 50 ЕУР
  • Исплата на камата: месечно или рочно (за ависта депозит – на крајот на годината)
  • Каматни стапкиноминални, фиксни за денарски и девизни депозити со рочност до 36 месеци и варијабилни за денарски и девизни депозити над 36 месеци  
  • Склучување на договор: во сите експозитури на НЛБ Банка
  • Документ за идентификација: лична карта или пасош на законскиот застапник и извод од матична книга на родените на штедачот (малолетното лице)

Каматни стапки

МКДЕУР
1 месец 0,10% 0,05%
3 месеци 0,15% 0,05%
6 месеци 0,30% 0,15%
12 месеци 0,70% 0,40%
24 месеци 1,40% 0.70%
36 месеци 1,70% 1,30%
48 месеци 2,24% /
60 месеци 2,34% /

*Каматните стапки се со важност на годишно ниво.

** Фиксна каматна стапка. Кај депозитите во валута ЕУР со рочност од 48 и 60 месеци, отворени пред 01.06.2023 година, каматната стапка е варијабилна и претставува збир

на 6 месечен ЕУРИБОР и фиксен додаток. 6 месечниот ЕУРИБОР се усогласува на 01.01. и 01.07. во годината за сите постоечки депозити. Како важечка каматна стапка
во неработни денови или денови од викенд, кои се работни за експозитурите/каналите на Банката, се смета каматната стапка објавена за последниот работен ден.

*** Како важечка каматна стапка во неработни денови или денови од викенд,  кои се работни за експозитурите/каналите на Банката, се смета каматната стапка објавена за последниот работен ден.

Преглед на каматни стапки за сите депозити на физички лица

Хронолошки промени на 6 месечен Еурибор