Старателски услуги

Отворање и водење на сметки, чување на хартии од вредност и грижа за портфолија за клиенти.

Главни предности

 • Стручен и висококвалификуван персонал кој се грижи за законито, сигурно и транспарентно работење
 • Долгогодишен деловен однос со реномирани финансиски институции и брокерски куќи
 • Широка мрежа на експозитури и претставништва на НЛБ Групацијата
 • Долгорочна определба за континуиран развој на старателските услуги

Корисници на старателски услуги

 • Нерезиденти: физички и правни лица за услуги (чување) со хартии од вредност на домашен пазар
 • Резиденти: инвестициски фондови, пензиски фондови, осигурителни друштва и други физички и правни лица на домашен и на странски пазар

Старателски услуги кои се нудат на клиентите:

Основни старателски услуги:

  • отворање и водење на старателски парични сметки – денарски и девизни
  • отворање и водење на старателски сметки за хартии од вредност 
  • чување на парични средства и хартии од вредност
  • порамнување на трансакции поврзани со тргување со хартии од вредност
  • одржување на портфолиото на хартии од вредност 
  • спроведување на корпоративни активности
  • известување  за  состојби на сметки

 

Дополнителни старателски услуги:

  • известување за регулативата од областа на работење со хартии од вредност 
  • известување за даночна регулатива од областа на работењето со хартии од вредност
  • даночни услуги
  • застапување на собрание

Како да отворите старателска сметка?

 • Документација за идентификација
 • Склучување на договор за старателство
 • Отворање на старателска сметка во Банката и во Централниот депозитар за хартии од вредност
 • Следење, водење и одржување на портфолиото на хартии од вредност на старателските сметки
 • Порамнување на трансакциите, корпоративни настани и информирање за движењата и состојбите на сметките

Потребна документација за отворање старателска сметка

 • Апликација за отворање на старателска сметка
 • Документи за идентификација и специмен на потписи на овластени лица
 • Договор за отворање и водење на старателска сметка

Општи услови за чување на хартии од вредност на НЛБ Банка

Трошоци и надоместоци поврзани со старателски услуги

 • Одржување на портфолиото
 • Трансакциски трошок
 • Застапување на Собрание на акционери
 • Стварни трошоци (преводи, нотарски заверки и сл).
 • Даночни услуги, поврат и ослободување од данок
 • Посебни барања од клиент