НЛБ Сребрен потрошувачки кредит

Сребрениот потрошувачки кредит е наменет за сите пензионери кои својата пензија ја примаат преку НЛБ Банка

Информативна пресметка 

 

Аплицирај Online

Аплицирајте за НЛБ Сребрени кредити до 31-ви март и искористете ја промотивната понуда без трошоци за одобрување и искористете ја можноста да добиете НЛБ haPPy кредитна картичка!

 

 

 

Максимален износ

До 1.500.000 МКД

Рок на отплата

До 120 месеци (или до 75 години возраст)

Годишна каматна стапка

5,5% фиксна за првите 36 месеци

6.35% варијабилна за остатокот од периодот (НРКС + 5 процентни поени)*

Услов

Физички лица - пензионери кои примаат пензија на сметка во НЛБ Банка, вклучително и физички лица (резиденти) кои примаат странска пензија на сметка во НЛБ Банка      


Максимум до 75 год.старост до рок на отплата на кредитот

 

Исполнет услов за кредитоспособност

 

 - Без жиранти за кредити до 300.000 МКД

- 1 кредитоспособен жирант за кредити од 300.000 до 450.000 МКД

- 2 кредитоспособни жиранти за кредити над 450.000 МКД

Обезбедување
 • Траен налог од сметка на барателот 
 • Административна забрана од жирантот/те
 • БЕЗ МЕНИЦИ
* 6,12% СВТ за износ на кредит од 1.500.000 МКД, каматна стапка 5,5% фиксна за првите 36 (триесетишест) месеци на користење и варијабилна од 6,35% за остатокот на периодот, рок на отплата 120 месеци, манипулативен трошок 0%, трошок за апликација од 600 МКД и трошок за полиса од незгоди од 500 МКД годишно за период еднаков на рокот на отплата на кредитот
**Врз висината на годишната стапка на вкупните трошоци (СВТ), влијае рокот на враќање на кредитот, износот на кредитот, надоместокот за одобрување и администрирање на кредитот (манипулативен трошок), надоместокот за аплицирање и обработка (трошок за апликација) и висината на договорната каматна стапка.
***Како референтна каматна стапка се користи национална референтна каматна стапка (НРКС) која што е објавена на веб страната на Народна банка на РСМ под називот “каматни стапки на денарски депозити без девизна клаузула”  на 25-ти во претходниот месец пред склучувањето на договорот за кредит. Доколку националната референтна каматна стапка има вредност под нула, тогаш ќе се смета дека изнесува нула. Усогласувањето на каматната стапка ќе се врши на шестмесечна основа и тоа на 1 јануари и на 1 јули секоја година врз основа на националната референтна стапка која што е во важност на 25.06 и на 25.12. Рефeрентната каматна стапка која важи во моментот изнесува 1,35%.

Трошоци

 

Манипулативен трошок: 

 • 2,0% еднократна провизија од износот на кредитот приматели на пензија преку НЛБ, минимум 1.000 МКД - БЕЗ ТРОШОЦИ ЗА ОДОБРУВАЊЕ ДО 31.3.2021!

Трошок за апликација:  

 • 600 МКД - се наплаќаат при поднесување на апликацијата од страна на кредитобарателот независно дали кредитот ќе биде одобрен или не.

Трошок за полиса од незгода од Сава осигурување:

 • 500 МКД годишно за период еднаков на рокот на отплата на кредитот (износот е променлив согласно Договорот за повеќегодишно осигурување склучен помеѓу Корисникот на кредит и осигурителното друштво)

Трошоци за интеркаларна камата

Без трошоци за предвремена отплата


Потребни документи

Апликација 

 

 

 

Максимален износ

До 1.500.000 МКД

Рок на отплата

До 120 месеци (или до 75 годишна возраст)

Годишна каматна стапка

5,2% фиксна за првите 36 месеци

6.35% варијабилна за остатокот од периодот (НРКС + 5 процентни поени)*

Услов

Физички лица - пензионери кои примаат пензија на сметка во НЛБ Банка, вклучително и физички лица (резиденти) кои примаат странска пензија на сметка во НЛБ Банка      


Максимум до 75 год.старост до рок на отплата на кредитот

 

Исполнет услов за кредитоспособност

 

 - Без жиранти за кредити до 300.000 МКД

- 1 кредитоспособен жирант за кредити од 300.000 до 450.000 МКД

- 2 кредитоспособни жиранти за кредити над 450.000 МКД

Обезбедување
 • Траен налог од сметка на барателот 
 • Административна забрана од жирантот/те
 • БЕЗ МЕНИЦИ
* 7,13% СВТ за износ на кредит од 1.500.000 МКД, каматна стапка 5,2% фиксна за првите 36 (триесетишест) месеци на користење и варијабилна од 6,35% за остатокот на периодот, рок на отплата 120 месеци, манипулативен трошок 0%, трошок за апликација од 600 МКД и ризико премија од 77.127 МКД
** Врз висината на годишната стапка на вкупните трошоци (СВТ), влијае рокот на враќање на кредитот, износот на кредитот, надоместокот за одобрување и администрирање на кредитот (манипулативен трошок), надоместокот за аплицирање и обработка (трошок за апликација) и висината на договорната каматна стапка.
*** Како референтна каматна стапка се користи национална референтна каматна стапка (НРКС) која што е објавена на веб страната на Народна банка на РСМ под називот “каматни стапки на денарски депозити без девизна клаузула”  на 25-ти во претходниот месец пред склучувањето на договорот за кредит. Доколку националната референтна стапка има вредност под нула, тогаш ќе се смета дека изнесува нула. Усогласувањето на каматната стапка ќе се врши на шестмесечна основа и тоа на 1 јануари и на 1 јули секоја година врз основа на националната референтна каматна стапка која што е во важност на 25.06 и на 25.12. Рефeрентната каматна стапка која важи во моментот изнесува 1,35%.

Трошоци

 

Манипулативен трошок: 

 • 2,0% еднократна провизија од износот на кредитот приматели на пензија преку НЛБ, минимум 1.000 МКД - БЕЗ ТРОШОЦИ ЗА ОДОБРУВАЊЕ ДО 31.3.2021!

Трошок за апликација:  

 • 600 МКД - се наплаќаат при поднесување на апликацијата од страна на кредитобарателот независно дали кредитот ќе биде одобрен или не.

Трошок за полиса за ризико осигурување од Кроациа Осигурување - Живот

Трошоци за интеркаларна камата

Без трошоци за предвремена отплата


Потребни документи

Апликација